อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

มจพ. ส่งมอบ "หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC" ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ส่งมอบ “หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC” เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.08 น.


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำโดย ผศ.สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณภรณี  ลีนุตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ร่วมส่งมอบ “หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC” เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คุณปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  คุณบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคุณเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC เป็นนวัตกรรมผลงานวิจัยของ รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี, ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย และทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ความสามารถของหุ่นยนต์ในการนำพาหลอด UVC ไปฆ่าเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ รวมทั้งเชื้อโควิด-19  หุ่นยนต์ควบคุมด้วยระบบสัญญาณคลื่นวิทยุแบบไร้สาย โดยใช้การบังคับผ่านชุดรีโมทคอนโทรลที่ทางทีมวิจัยออกแบบและพัฒนาวงจรขึ้นเอง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในระดับกลางได้ การบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับการใช้งานในภาคสนาม กับความเร่งด่วนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานที่ที่เหมาะสมในการทำงานของหุ่นยนต์ เช่น สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะระบบการทำความสะอาดสถานที่ ที่อยู่ในระดับของการฆ่าเชื้อโรคและไวรัสที่ลอยกระจายในอากาศได้ หุ่นยนต์ตัวนี้ได้รับทุนสนับสนุนในการสร้างจาก คุณภรณี  ลีนุตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย ต้านภัยโควิด มจพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
และคณะผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำผลงานจากการวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสำหรับการป้องกัน ควบคุม และช่วยเหลือทางการแพทย์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคติดเชื้ออื่นๆ ให้กับ สถานพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาสร้างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สู่สังคมและประเทศชาติต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น