อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

พช.สุรินทร์เตรียมส่งผ้าไหมทอ "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เข้าประกวดระดับประเทศ

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เตรียมส่งผ้าไหมทอมือ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ส่งเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.08 น.


ที่บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมผ้าไหมทอมือลายประทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดําริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงประทานแบบลายมัดหมี่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 ม.ค.64 ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน และประทานอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการประกวดผ้าลายประทานต่อไป กรมการพัฒนาชุมชนได้รับสนองพระกรุณาธิคุณ มอบลายผ้าประทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปสู่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิคทั่วทุกภูมิภาคโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้นำลายประทานถ่ายทอดให้แก่กลุ่มทอผ้าไหมของจังหวัด ดำเนินการการน้อมนำลายผ้าประทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สู่การทอผ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของสุรินทร์ สนองพระดำริ ให้ทั้ง 17 อำเภอ ส่งมอบลายผ้าประทานสู่ผู้ผลิต/ช่างทอในจังหวัดสุรินทร์อย่างทั่วถึง มีการสำรวจกลุ่มผู้ผลิต ช่างทอที่มีความสามารถในการแกะลาย มัดย้อม ทอ ปัก ดำเนินการขยายผลการดำเนินงานสู่ทายาทงานหัตถศิลป์ฯ ศิลปิน OTOP Young OTOP ช่างทอทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค กลุ่มผู้ผลิต ทั้งสิ้น 750 ราย และผู้สนใจทั้ง 17 อำเภอ รับไปดำเนินการตามความถนัดแล้ว 166 ราย ครอบคลุมใน 3 กระบวนการ ได้แก่ การแกะลาย การมัดหมี่ และการทอ เน้นกระบวนการผลิตโดยใช้สีธรรมชาติเป็นหลัก ดำเนินการผลิตทั้งตามแบบลายต้นฉบับที่ได้รับประทาน และแบบประยุกต์ทั้งนี้การทอมีการดำเนินการใน 4 รูปแบบ คือ ทอมัดหมี่ โดยใช้ฟืมลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ฟืม 2 ตะกอ 3 ตะกอ และ 5 ตะกอ การทอแบบยกตะกอเป็นลวดลายต่างๆ การทอแบบจกหรือขิด ตลอดจนมีการนำลวดลายไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ การปักหรือแส่ว (แซว) บนผืนผ้าไหม การสร้างลายบนเครื่องเงิน การถักโครเชต์เป็นผ้าสไบ กระเป๋า ถุงใส่แก้วน้ำ การจักสานเป็นตะกร้า เป็นต้น
นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ยังติดตามส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าจนได้ผ้าลายประทานด้วยเทคนิคของผู้ทอผ้าเอง เน้นการใช้สีธรรมชาติ ตลอดทั้งนําไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัย สู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทานอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดประกวดลายผ้าประทาน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดําเนินการประกวดผ้าลายประทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แบ่งประเภทผ้าลายประทาน ที่ส่งเข้าประกวดเป็น 15 ประเภท ตามเทคนิค/เอกลักษณ์ของผ้าประจำถิ่น

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดดำเนินการประกวด ณ จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย. 64 และดำเนินการตัดสินการประกวดในระดับประเทศ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ จ.สุรินทร์ ได้ดำเนินการส่งเสริมการประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 6 ประเภท จาก 15 ประเภท 104 ราย จำนวนผ้า 106 ผืน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศอีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น