อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ขอนแก่นเปิดโครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองแรงงาน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองแรงงานจากการหยุดกิจการชั่วคราวและเลิกจ้าง อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.45 น.

ที่ โรงแรมแคสเซีย อ.เมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองแรงงานจากการหยุดกิจการชั่วคราวและเลิกจ้าง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิประโยชน์แรงงานตามกฎหมาย โดย นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น และผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 คน พร้อมมาตรการคุมเข้มโควิด-19
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แรงงานได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในชีวิตและครอบครัว มีการลดการทำงานล่วงเวลา ลดชั่วโมงการทำงาน ลดเงินเดือนไปจนถึงหยุดกิจการชั่วคราวและเลิกจ้างหรือปิดกิจการ จังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการและคนขอนแก่น โดยเฉพาะแรงงาน ต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองจะต้องไม่มีการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลง ทางภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างอย่างต่อเนื่อง"จากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีสถานประกอบกิจการจำนวน 4,905 แห่ง มีการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรการ 75 ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างจำนวน 956,979 คน และสถานประกอบกิจการ จำนวน 1,488 แห่ง มีการเลิกจ้างซึ่งสงผลกระทบต่อลูกจ้าง จำนวน 23,045 คน และในจังหวัดขอนแก่นพบว่าตั้งแต่การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 มีสถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จำนวน 28 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ จำนวน 2,824 คน และสถานประกอบกิจการเลิกจ้างลูกจ้าง จำนวน 83 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ จำนวน 347 คน"ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่อว่า จังหวัดขอนแก่นมีนโยบายให้ส่วนราชการสามารถจัดประชุม สัมมนา อบรมได้ตามความเหมาะสมแต่ให้อยู่ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งวันนี้ได้จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานในภาวะวิกฤตินี้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้แรงงานถูกละเมิดสิทธิจากการหยุดกิจการชั่วคราวและเลิกจ้าง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6