อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ศรีสะเกษ คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"

จ.ศรีสะเกษ คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.11 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 4 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายสมยศ รำจวน พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย นายเทียนชัย มีศรี นายก อบต.แข้ คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อรับการพิจารณาในกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิงดีเด่น กลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งมีตัวแทนจากทั้ง 22 อำเภอส่งเข้าประกวดโดยคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมภายในบริเวณแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมู่บ้าน ทั้งในด้านความมั่นคง ด้านความมั่งคั่ง ด้านความยั่งยืน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข การจัดการสุขภาพในชุมชน ด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สังคม ด้านการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามของชุมชน/หมู่บ้าน ด้านการพัฒนาคน และการขับเคลื่อนแนวทาง 3 สร้าง คือ การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต รวมทั้งมีการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อันเป็นการลดรายจ่าย และไว้จำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ด้วยการประกาศเกียรติคุณ และยกย่องชื่นชมผลงานผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13