อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

หาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนต้นแบบ OBEC Online

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบาย สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : วิถีใหม่...เพื่อ เด็กไทย...เท่าเทียมกัน พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.01 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสถานการณ์วิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ประกาศโรงเรียนต้นแบบ OBEC Online ทั่วประเทศ ประมาณ 22 โรงเรียน และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ OBEC Online ซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้จัดทำ Road Map และรูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1) นำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. สู่การปฏิบัติ 2) การจัดชั้นเรียน โดยเน้นศักยภาพและอัจริยภาพของนักเรียนแต่ละคนเป็นสำคัญ 3) ประชุมครู 4) ประชุมผู้ปกครอง

5) ทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน Online ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และเปิดภาคเรียนตั้งแต่ วันที่ 1มิถุนายน 2564 6) ผู้บริหารร่วมจัดการเรียนการสอนกับครูและนิเทศก์การจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทุกคนรับผิดชอบดูแลครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ว.23 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่กำหนดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง /สัปดาห์ และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 7) ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูมออนไลน์ เตรียมความพร้อมนักเรียนในแต่ละวันซึ่งนักเรียนบางคนตื่นสายครูจะกระตุ้นและปลุกนักเรียนเพื่อให้ทันตามเวลา 8) ครูทุกคนจัดการเรียน Online ซึ่งนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทุกคนเข้าถึงระบบการเรียน Online 100% และโรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมสังเกตการเรียนการสอนของครูได้ 9) การเยี่ยมชั้นเรียนโดยครูคู่ Buddy และสมาชิก PLC ของครูแต่ละกลุ่มสาระ 10) นิเทศก์ติดตามการจัดการ เรียนการสอนโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 11) ประเมินผลและรายงานผลโดยคณะกรรมการนิเทศก์ ซึ่งผู้สอน จะมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกวัน 12) ครูและผู้บริหารพัฒนาระบบการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้มีการเปิดห้องเรียนเพื่อนิเทศก์การสอนของครูในระบบออนไลน์โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อตรวจสอบความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน On-Site สลับกับการเรียน Online จากการนิเทศก์ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ยืนยันได้ว่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดียิ่ง ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online เต็มศักยภาพทั้งผู้บริหารและครูทุกคน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 14