อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ติดตามดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน จ.ลำพูน

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ร่วมอภิปรายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.44 น.


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ร่วมอภิปรายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยมี ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ นายกสมาคมจิตแพทย์ฯ พร้อมทั้งเครือข่ายสาธารณสุข, สายปกครอง, ผู้แทนคณะสงฆ์ สื่อมวลชน และกลุ่มสมัชชาสุขภาพ ร่วมประชุม นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และนางบุษบา อนุศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.ลำพูน ดำเนินรายการ พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนและมอบทุนประกอบชีพผู้เปราะบาง ต.ท่ากาศเหนือ อ.แม่ทา จ.ลำพูนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายนั้นมีปัจจัยที่ถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาการระบาดของโควิด-19 กลุ่มแรงงานตกงาน ไม่มีรายได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ สร้างความอ่อนล้าทางจิตใจ ความโกรธ ก้าวร้าว เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ซึ่ง 4 Pillar (ลำพูนโมเดล) จะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือด้านนี้ ส่วน นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้กล่าวขยายผลโครงการผ่านหน่วยงานสายปกครอง พชอ., พชต., กรรมการหมู่บ้าน ดูแลกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยงรวมตัวช่วยเหลือกันและแก้ปัญหาการรักษาส่งต่อความเจ็บป่วย รวมถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจ หนี้สินด้วย ทางด้าน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าปัญหาการป้องกันการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูนได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายคณะสงฆ์ หน่วยงานสาธารณสุข ศึกษาธิการ สื่อมวลชน ซึ่งปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเดียวความร่วมมือช่วยเหลือทางจิตใจสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามก็ได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดร่วมด้วย ส่วนผู้เข้าประชุม ได้นำเสนอเครื่องมือที่ช่วยลดและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้โดยมีการใช้ระบบดักจับผู้ที่คิดทำร้ายตนเองด้วย Online Applications เป็นเครื่อง Alert และติดตามช่วยเหลือ ซึ่งจะประเมินผลในระบบ AI จัดความเร่งด่วนความต้องการช่วยเหลือตามระดับต่างๆ แยกแยะ และเตือนไปยังกลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยระบบจะรายงานสถานการณ์แก่ผู้บริหาร เพื่อการตัดสินใจกำหนดนโยบาย ระบบนี้สามารถขยายผลใช้ได้ทั่วประเทศและช่วงบ่าย อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลท่ากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน พร้อมมอบทุนประกอบชีพผู้เปราะบางทั้งนี้ การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายและการลดอัตราการฆ่าตัวตายจะสำเร็จได้นั้น เกิดจากแรงขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ร่วมกันช่วยเหลือ ค้นหา ผู้ที่มีความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย การใช้เครื่องมือ Mental Health Check-In การใช้วัคซีนใจในชุมชนเข้าใจและให้โอกาส ใช้สายสัมพันธ์ รวมถึงสอดส่อง มองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง จะช่วยส่งเสริมป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้อย่างยั่งยืน

                                                             ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคเหนือตอนบน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9