เคยทราบกันหรือไม่? ว่าหนึ่งในวันสำคัญของโลก ได้มี “วันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)” คือวันที่ 15 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นแนวคิดของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ใน ค.ศ. 2007 ซึ่งได้เชิญให้รัฐสมาชิกและองค์กรต่าง ๆ มาทำพิธีรำลึก ในความพยายามที่จะสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

สำหรับ “วันประชาธิปไตยสากล” จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทุกคน ทุกองค์กร ได้ร่วมรำลึกและเห็นคุณค่าของประชาธิปไตย ที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินชีวิตของพวกเขาเอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกรัฐบาลกระตุ้น ยกระดับ และสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศของตนไปพร้อม ๆ กัน โดยเริ่มเฉลิมฉลองครั้งแรกในปี 2008 และจัดสืบเนื่องต่อจากนั้นมาเป็นประจำทุกปี

โดย “ประชาธิปไตย” เป็นหนึ่งในแนวทางการปกครอง และแนวคิดสำคัญที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก อีกทั้งยังถือเป็นค่านิยมและหลักปฏิบัติของสหประชาชาติ (UN) ด้วย โดยแนวคิดนี้ให้อำนาจกับผู้คนหรือประชาชนเป็นหลัก และมี 3 เหตุผลที่เราควรให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยและวันประชาธิปไตยสากล คือ

  1. เพราะประชาธิปไตยให้อำนาจกับประชาชนอย่างเต็มที่ จนนำไปสู่โลกแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาได้
  2. เพราะประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือประชาชนทุกคนมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น ตัวอย่างเช่น การเลือกตั้ง ที่เมื่อครบวาระ คนที่ทำงานดีก็ได้อยู่ต่อ และคนที่ทำงานไม่ดีก็ไม่ได้ไปต่อนั่นเอง
  3. เพราะประชาธิปไตยคือความเท่าเทียม ตามคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า หนึ่งคน หนึ่งสิทธิ์ ไม่ว่าใครก็มีความเสมอภาคกันอีกด้วย..