อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาพิจารณ์อนุรักษ์เมืองเก่าย่านกะดีจีน

กทม.ชวนร่วมประชาพิจารณ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ตามโครงการ "กรุงเทพฯ250" พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น.

              รายงานข่าวแจ้งว่าในวันที่ 20มิ.ย.ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UddC)ร่วมกับสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร (กทม.)จัดงานเสวนา"ก้าวต่อไปของย่านกะดีจีน-คลองสานจะเป็นอย่างไร?" ระหว่างเวลา09.00--17.00 น.ที่โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน คลองสาน โดยจะจัดประชาพิจารณ์การจัดทำผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน   ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องพื้นที่แรกในโครงการ"กรุงเทพฯ250"  ตามโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า17เขตของกรุงเทพฯ ในวาระครบ 250ปีในปี 2575ที่มีเป้าหมายจะพลิกฟื้นพื้นที่เมืองชั้นในให้น่าอยู่และพัฒนาเป็นมหานครระดับโลกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่สืบเนื่องมานานกว่าสองศตวรรษเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานบ้านขุนนางเจ้าสัว และบุคคลสำคัญโกดังสินค้า ท่าเรือตลอดจนวิถีชีวิตของกลุ่มชนต่างศาสนาและชาติพันธุ์ 

               สำหรับโครงการกรุงเทพฯ250 เป็นโครงการฟื้นฟูเมืองกรุงเทพฯในวาระครบ 250ปีมีเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่เมืองชั้นในให้น่าอยู่และพัฒนาให้เป็นมหานครระดับโลกซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกทม.โดยสำนักผังเมืองและศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UDDC)ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเมืองกรุงเทพฯได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายมหานครแห่งความสุขของผู้ว่าฯกทม.เพื่อฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าให้กลับมามีชีวิตในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่โดยดำรงไว้ซึ่งวิถีถิ่นส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนในชุมชนให้ดีขึ้นและส่งเสริมการใช้พื้นที่เมืองอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต.

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 590