อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เร่งสร้าง พื้นที่สีเขียวให้ครบ5,000 ไร่ ในต้นปี60

กทม.ฟุ้งคนกรุงเทพฯพอใจบริการเก็บขยะเกินร้อยละ 90 เร่งสร้าง พื้นที่สีเขียวให้ครบ5,000 ไร่ ในต้นปี60 อังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 13.21 น.

 นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.)กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต   เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการลดปริมาณมูลฝอย ตลอดจนมอบนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพว่า ในที่ประชุมได้รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอย และการให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของ กทม. ประจำปี 2559 ของสำนักสิ่งแวดล้อม โดยสำรวจจาก แบบสอบถาม 50 สำนักงานเขต พบว่า ภาพรวมของการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 94.4  และภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกทม. ร้อยละ98.4 สำหรับการลดปริมาณมูลฝอย ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตลอดจนข้าราชการลดปริมาณขยะ เช่น ทอดผ้าป่ารีไซเคิล "ขยะสร้างบุญ" กิจกรรมการรับมอบกล่องบริจาคโครงการวาโก้บราเดย์ "บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" และส่งมอบให้กับ 50 สำนักงานเขต เพื่อรับบริจาคเสื้อชั้นในเก่าที่ไม่ใช้แล้ว เกิจกรรมตลาดนัดสินค้ามือสอง "ตลาดนัด...แบ่งปันความสุข"   และกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยในสถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศ 14 องค์กร เป็นต้น

นายกิตตินันท์  กล่าวต่อว่า ส่วนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายผู้ว่าฯกทม. 5,000 ไร่ ภายใน 4 ปี ขณะนี้ดำเนินการแล้วจำนวน 4,805 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 96.11 ยังเหลือพื้นที่สีเขียวที่จะต้องดำเนินการเพิ่มอีกจำนวน 194 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา จึงจะครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.2560  ส่วนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมในปี 2559 ขณะนี้เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเสร็จจำนวน 1,119 ไร่ 3 งาน 76.64 ตารางวา และจะดำเนินการเพิ่มเติมอีก 178 ไร่ 23.36ตารางวา ภายในเดือนก.ย.59 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19