อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เปิดนิทรรศการ "ตามรอยพ่อ ศาสตร์พระราชา"

เปิดนิทรรศการผลงานวิชาการ “ตามรอยพ่อ ศาสตร์พระราชา” เน้นพัฒนาวิชาการ และความสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียน ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.12 น.

          เมื่อ เวลา 09.00 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดนิทรรศการผลงานวิชาการ “ตามรอยพ่อ ศาสตร์พระราชา” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 เขตจตุจักร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน 7 โรงเรียนในพื้นที่เขตจตุจักร รวมทั้งส่งเสริมทักษะและความสามารถของนักเรียน โดยมี ผู้บริหารเขตจตุจักร คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน รวมจำนวน 500 คน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) เขตจตุจักร
            กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตจตุจักรจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ "ตามรอยพ่อ ศาสตร์พระราชา" ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักรให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัดให้เป็นผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับปฐมวัย การแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ ในหัวข้อ “ตามรอยพ่อ ศาสตร์พระราชา”
            รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา ในการนี้ผู้บริหารกรุงเทพมนครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนอันเป็นระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและที่มากกว่าการพัฒนาด้านวิชาการ คือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสู่การศึกษา 4.0 ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเพื่อสร้างนวัตกรรม กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ผู้เรียนจะได้แสดงทักษะความสามารถทางวิชาการและผลงาน ดังนั้น นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและกรุงเทพมหานครต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9