อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ถกวางผังย่านพหลโยธิน

ถกวางผังย่านพหลโยธิน ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.33 น.

นายวันชัย   ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกทม.เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางรางซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 10สายทาง ระยะทางรวม464 กิโลเมตรโดยเฉพาะการก่อสร้างศูนย์พหลโยธินที่เป็นศูนย์กลางเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สำคัญคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2561 ด้วยการเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางรางที่สำคัญหลายสายและจะมีประชากรเข้าออกศูนย์คมนาคมดังกล่าวเป็นจำนวนมากและจะก่อให้เกิดย่านพาณิชยกรรมและการขยายตัวในการให้บริการทั้งภายในบริเวณศูนย์พหลโยธินและพื้นที่ต่อเนื่องทั้งนี้สำนักผังเมืองจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญในหัวข้อ“ศูนย์กลางกรุงเทพฯ แห่งใหม่ศูนย์พหลโยธิน”ในวันที่ 24เม.ย.60เพื่อนำผลการประชุมมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการตลอดจนข้อกำหนดของผังเมืองรวมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสามารถนำมาใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 8