อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

กทม.เพิ่มตัวช่วยดูแลสุขภาพคนกรุงทุกชุมชน

การสาธารสุขของชาวบ้านจะดีขึ้น มีแอพฯดูแลสุขภาพได้ทั่วถึง พุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.16 น.

พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)เปิดเผยว่า กทม.  ร่วมกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน)หรือเอไอเอส ในโครงการ“อสส.กับนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทย” ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่  "ไทยแลนด์4.0" โดยพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.) ให้เป็นอสส.ยุคดิจิทัล   ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือส่งเสริมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดการสุขภาพที่ดีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยตรง โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือเอไอเอส ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งาน  “แอพพลิเคชันอสม.ออนไลน์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทย” โดยการให้อสม.ส่งรายงานข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ แจ้งกลับมายังกทม.ผ่านทางแอพฯอสม.ออนไลน์ได้ตลอดเวลาทำให้ กทม.โดยสำนักอนามัย สามารถเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ทันสถานการณ์ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพที่สำคัญเช่น การนัดรับวัคซีนแจ้งการให้บริการในโรงพยาบาลหรือศูนย์สาธารณสุขกทม.การเกิดโรคระบาดในพื้นที่อาทิ โรคไข้เลือดออก  ไปยังอสม.ทุกคนเพื่อนำไปบอกต่อกับคนในครอบครัวหรือชาวบ้านในพื้นที่เพื่อระวังป้องกันอย่างทันท่วงทีสื่อสารข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขกทม.จำนวนรวมกว่า13,000คนในชุมชนทั่วกรุงเทพฯ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้ลดลงซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขกทม.ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งในชุมชนและเป็นเจ้าของชุมชนย่อมรู้ปัญหาของชุมชนได้ดี  ทำให้การทำงานเกิดความรวดเร็วปลอดภัย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19