อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

กทม.เพิ่มตัวช่วยดูแลสุขภาพคนกรุงทุกชุมชน

การสาธารสุขของชาวบ้านจะดีขึ้น มีแอพฯดูแลสุขภาพได้ทั่วถึง พุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.16 น.

พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)เปิดเผยว่า กทม.  ร่วมกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน)หรือเอไอเอส ในโครงการ“อสส.กับนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทย” ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่  "ไทยแลนด์4.0" โดยพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.) ให้เป็นอสส.ยุคดิจิทัล   ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือส่งเสริมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดการสุขภาพที่ดีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยตรง โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือเอไอเอส ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งาน  “แอพพลิเคชันอสม.ออนไลน์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทย” โดยการให้อสม.ส่งรายงานข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ แจ้งกลับมายังกทม.ผ่านทางแอพฯอสม.ออนไลน์ได้ตลอดเวลาทำให้ กทม.โดยสำนักอนามัย สามารถเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ทันสถานการณ์ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพที่สำคัญเช่น การนัดรับวัคซีนแจ้งการให้บริการในโรงพยาบาลหรือศูนย์สาธารณสุขกทม.การเกิดโรคระบาดในพื้นที่อาทิ โรคไข้เลือดออก  ไปยังอสม.ทุกคนเพื่อนำไปบอกต่อกับคนในครอบครัวหรือชาวบ้านในพื้นที่เพื่อระวังป้องกันอย่างทันท่วงทีสื่อสารข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขกทม.จำนวนรวมกว่า13,000คนในชุมชนทั่วกรุงเทพฯ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้ลดลงซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขกทม.ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งในชุมชนและเป็นเจ้าของชุมชนย่อมรู้ปัญหาของชุมชนได้ดี  ทำให้การทำงานเกิดความรวดเร็วปลอดภัย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 23