อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

จี้กทม.ประเมินภาษีใหม่สวนอาหาร,ปั๊ม,โรงพยาบาล

จี้กทม.ประเมินภาษีตกหล่น ภัตตาคาร, สวนอาหาร,ปั๊มน้ำมัน,โรงพยาบาลต้องประเมินใหม่ สตง.สั่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในแต่ละเขตทำงานประสานกัน พุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 12.44 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ส่งรายงานการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร(กทม.) จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งจากการตรวจสอบพบประเด็นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกิจการประเภทโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ปีภาษี 2555-2558 และประเภทศูนย์ประชุม ประเภทสถานีจำหน่ายน้ำมัน ประเภทอาคารลักษณะพิเศษ ประเภทภัตตาคาร ห้องอาหาร สวนอาหาร ปีภาษี 2556-2560  ไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยมีสาเหตุมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เรียกพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อมูลในรายการแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้เสียภาษีรายเก่า และมีการประเมินต่อเนื่องกันมา ส่งผลให้จัดเก็บภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้นสตง. จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน ดังนี้ 1.ฝ่ายรายได้ทุกสำนักงานเขต ควาพิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างบนแผนที่ พร้อมทั้งการแบ่งปันพิกัดประกอบการยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและการจัดเก็บภาษีให้มีความรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการนำเข้าฐานข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับกฎหมายภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้ในอนาคต  2. ขยายขอบเขตการตรวจสอบติดตามการประเมินค่ารายปีและการจัดเก็บภาษีโดยคัดเลือกผู้ประกอบการรายเก่ามาตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก โดยตรวจสอบผู้ชำระภาษีเก่าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับผู้เสียภาษีรายใหม่ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกและป้องปราม รวมทั้งทำให้เกิดระบบการตรวจสอบเพื่อให้เชื่อได้ว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ให้ทุกสำนักงานเขต ต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย  ฝ่ายรายได้ ควรควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบคำสั่งและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดรวมทั้งให้มีการสำรวจข้อมูลของผู้เสียภาษีอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาประเมินค่ารายปีและคำนวณค่าภาษีทั้งรายใหม่และรายเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ให้ฝ่ายปกครอง รายงานข้อมูลผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์รายใหม่ ฝ่ายทะเบียน รายงานข้อมูลผู้ขอเลขบ้านใหม่ และประเภทประกอบกิจการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รายงานข้อมูลผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รายงานข้อมูลผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยที่เป็นผู้ประกอบกิจการทุกราย ฝ่ายโยธารายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ฝ่ายรายได้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19