อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

กทม.ยันเตาเผาขยะหมื่นล้านโปร่งใส

กทม.ยันโครงการจ้างเอกชนสร้างโรงเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้า งบกว่าหมื่นล้านโปร่งใส สืบราคาจาก3บริษัทมีตัวตน โครงการงบสูงเข้มทุกขั้นตอน ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16.35 น.

นายชาตรี วัฒนเขจร  รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวกรณี กรณีที่มีข้อเสนอให้ทบทวนร่างประกวดราคา(ทีโออาร์) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะกทม.ที่ราคากลางค่าจ้างดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย 900 บาทต่อตันสูงกว่าหน่วยงานรัฐจ้างเอกชนอื่นและพบว่า 1ใน 3 บริษัทที่เสนอราคากลางเตาเผาขยะอาจเป็นบริษัทที่ไม่มีตัวตนเนื่องจากไม่ปรากฏข้อมูลใดๆ ในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจและตามเว็บไซต์ต่างๆ ว่าในการคำนวณราคากลางตามร่างประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000ตัน/วันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม1แห่ง และที่ศูนย์ฯอ่อนนุช 1 แห่ง ได้ดำเนินการตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐซึ่งกรมบัญชีกลางได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560มาตรา63จัดทำเป็นคู่มือให้หน่วยงานของรัฐได้ถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ในการคำนวณราคากลางตามร่างประกาศดังกล่าวกทม.กำหนดราคากลางซึ่งสืบราคาจาก3บริษัทประกอบด้วย บริษัท เวลลี่เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสเซส(ไทยแลนด์)จำกัดบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอลโปรเท็คชั่น (ประเทศไทย)จำกัดและบริษัท ฟอร์เวิร์ดคอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์จำกัด หรือราคาท้องตลาดจากบริษัทไม่น้อยกว่า3  รายให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานที่จะจ้างรวมทั้งได้ตรวจสอบสภาพความเป็นนิติบุคคลของบริษัทฟอร์เวิร์ด คอนสตรัคชั่นแอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัดจากหลักฐานรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจแล้วจึงได้นำราคาที่ได้จากการสืบมากำหนดเป็นราคากลางร่างประกาศประกวดราคาดังกล่าว

นายชาตรีกล่าวว่าสำหรับการกำหนดราคาค่ากำจัดขยะนั้นเนื่องจากเป็นการกำจัดขยะในรูปแบบใหม่จึงมีราคาสูงกว่าการกำจัดโดยวิธีการฝังกลบแบบเดิมแต่จากการพิจารณาจากข้อมูลค่าต้นทุนต่างๆทั้งหมดแล้วยืนยันว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากสภากทม.แล้วโดยราคาค่ากำจัดนั้นเป็นแบบคงที่ตลอดอายุสัญญา 20 ปี ด้วยเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่มีงบประมาณสูงมากรวมกว่าหมื่นล้านบาทซึ่งทางคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างรอบคอบ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 21