อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

อำนาจเปลี่ยนมือ! อีก5ปี'เทศกิจ'เขียนใบสั่งแทน'ตำรวจ'

โอนภารกิจใหม่ให้เทศกิจ ภายใน5ปี เขียนใบสั่งจราจรแทนตำรวจ พุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.24 น.

นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่า ตามที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เช่น การจัดการจราจรในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งจะถ่ายโอนภารกิจมาให้ กทม. ดำเนินการภายใน 5 ปี หลังร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้  นั้นกทม. ได้จัดทำแผนรองรับการถ่ายโอนภารกิจงานจราจรไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการรับถ่ายโอนภารกิจ ระหว่างดำเนินการรับถ่ายโอนภารกิจ และหลังการรับถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรงบประมาณ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมด้านอัตรากำลัง โดยบางส่วนจะรับโอนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สมัครใจมาสังกัด กทม. ส่วนบุคลากรด้านอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนผู้กระทำความผิดนั้น จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือผู้มีคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ที่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนมาโดยเฉพาะ ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร แต่ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติตำรวจ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถ่ายโอนภารกิจให้ กทม. ในการดำเนินการในเรื่องความผิดที่เกี่ยวกับการจราจรนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณา หากกฎหมายมีการประกาศบังคับใช้ กทม. ก็พร้อมปฏิบัติตามแผนการรับการถ่ายโอนภารกิจได้ทันทีนายจิรวัฒน์  กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการสอบสวนตามหลักสูตรการฝึกอบรม การสอบสวน และการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจและนิติกรทั้งจากสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต อีกทั้ง ภารกิจปัจจุบันเป็นการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เป็นต้น ดังนั้น ภายหลังการรับถ่ายโอนภารกิจการจราจรตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งเป็นการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเช่นกัน เจ้าหน้าที่เทศกิจและนิติกร จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้รอยต่อ และเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องกับภารกิจ แนวทางปฏิบัติที่จำเป็นตามภารกิจที่ถ่ายโอน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 7.13K