อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

อำนาจเปลี่ยนมือ! อีก5ปี'เทศกิจ'เขียนใบสั่งแทน'ตำรวจ'

โอนภารกิจใหม่ให้เทศกิจ ภายใน5ปี เขียนใบสั่งจราจรแทนตำรวจ พุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.24 น.

นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่า ตามที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เช่น การจัดการจราจรในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งจะถ่ายโอนภารกิจมาให้ กทม. ดำเนินการภายใน 5 ปี หลังร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้  นั้นกทม. ได้จัดทำแผนรองรับการถ่ายโอนภารกิจงานจราจรไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการรับถ่ายโอนภารกิจ ระหว่างดำเนินการรับถ่ายโอนภารกิจ และหลังการรับถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรงบประมาณ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมด้านอัตรากำลัง โดยบางส่วนจะรับโอนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สมัครใจมาสังกัด กทม. ส่วนบุคลากรด้านอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนผู้กระทำความผิดนั้น จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือผู้มีคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ที่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนมาโดยเฉพาะ ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร แต่ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติตำรวจ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถ่ายโอนภารกิจให้ กทม. ในการดำเนินการในเรื่องความผิดที่เกี่ยวกับการจราจรนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณา หากกฎหมายมีการประกาศบังคับใช้ กทม. ก็พร้อมปฏิบัติตามแผนการรับการถ่ายโอนภารกิจได้ทันทีนายจิรวัฒน์  กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการสอบสวนตามหลักสูตรการฝึกอบรม การสอบสวน และการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจและนิติกรทั้งจากสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต อีกทั้ง ภารกิจปัจจุบันเป็นการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เป็นต้น ดังนั้น ภายหลังการรับถ่ายโอนภารกิจการจราจรตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งเป็นการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเช่นกัน เจ้าหน้าที่เทศกิจและนิติกร จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้รอยต่อ และเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องกับภารกิจ แนวทางปฏิบัติที่จำเป็นตามภารกิจที่ถ่ายโอน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 7.13K