อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

งดเลือกตั้งส.ข.-ส.ก.เหลือ50คน"กฎหมายใหม่"บริหารกทม.

งดเลือกส.ข.-ส.ก.เหลือ50คน ประกาศใช้"กฎหมายใหม่"บริหารกทม. เล็งเสนอเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก.คนละวัน พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 12.40 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า  จากที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.62 เป็นต้นไป  โดยในจำนวนกฎหมาย6ฉบับนี้ ได้ประกาศใช้พ.ร.บ.ระเบียบริหาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) ด้วย ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ให้สอดคล้องกับกกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของส.ก.และผู้ว่าฯกทม.  ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของกทม.บางประการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) แตกต่างจากกฎหมายเดิม โดยมีรายละเอียดในมาตรา 10 ระบุไว้ว่า “สภากทม.ประกอบด้วยสมาชิกสภากทม.จำนวนเขตละ 1 คนซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตแต่เขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคนให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน เศษของหนึ่งแสนห้าหมื่นคนถ้าเกินเจ็ดหมื่นห้าพันคนให้มีสมาชิกสภากทม.เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”  ซึ่งเท่ากับว่ากรณีที่ประชากรในเขตนั้นๆแม้ว่าจะมีจำนวนประชากรเกิน 150,000 คนแต่ยังไม่ถึง 225,000คน จะมีส.ก.ได้เพียงเขตละ 1 คนเท่านั้นทำให้จำนวนส.ก.ทั้งกรุงเทพฯจะมีได้ทั้งหมด50 คนจาก50เขตเนื่องจากไม่มีเขตใดที่ประชากรเกิน225,000 คน ซึ่งเขตที่มีประชากรมากที่สุดคือเขตสายไหม ขณะนี้ก็มีจำนวนประชากรอยู่ที่204,696 คนเท่านั้น ทำให้ส.ก.ลดลงจากข้อกำหนดตามพ.ร.บ.ระเบียบริหาราชการกทม.พ.ศ.2528 ที่ใช้มาแต่เดิมซึ่งการคิดจำนวนส.ก.จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนั้นมีถึง11เขตที่มีส.ก.ได้2 คนและมีส.ก.ทั้งสภากทม.รวม61 คน

นอกจากนี้ ตามระเบียบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้ ยังได้ระบุในมาตรา 24 ว่า ให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยระหว่างนี้ที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับได้ห้ามไม่ให้นำมาตรา71 – 80ตามพ.ร.บ.ระเบียบริหารราชการกทม.พ.ศ.2528 มาใช้บังคับ  ซึ่งตามมาตราดังกล่าวเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาเขตหรือส.ข.จึงเท่ากับว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะยังไม่มีการเลือกตั้งส.ข.  จนกว่าการปรับปรุงกฎหมายระเบียบริหารราชการกทม.ฉบับสมบูรณ์จะเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อกฎหมายดังกล่าวแล้วหากมีการสอบถามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกับทางกทม.นั้นจะเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. แยกกันคนละวันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากทม.หรือส.ก. เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการการเลือกตั้งและลดข้อผิดพลาดต่างๆโดยศึกษาข้อบกพร่องจากการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ครั้งที่ผ่านมา.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 24