อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

เด็กกทม.กว่า2.3หมื่นคนยังอ่าน"ไม่ออก"

ปี 2562 เด็กนักเรียนกทม.ต้อง อ่านออก100% ปลัด กทม.เน้นการเรียน-สอน แบบทันสมัยมีทักษาะชีวิต พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.57 น.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 แห่ง พร้อมมอบนโยบายทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562 โดยนางศิลปะสวย  กล่าวว่า สำหรับนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ที่สำคัญมี 5 นโยบาย ประกอบด้วย นโยบายระบบการศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ดูดีทันสมัย(SMART Education) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในห้องเรียน นโยบายการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ(Active Learning) โดยจัดให้ผู้เรียนได้เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน และเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน นโยบายภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญกับภาษาต่างประเทศและสนับสนุนให้มีครูชาวต่างชาติ นโยบายอ่านออก 100% โดยในปีการศึกษา 2562 ตั้งเป้าให้นักเรียน ประถมศึกษาปีที่1 อ่านออกทุกคน เนื่องจากความสามารถทางการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นโยบายทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

รายงานข่าวแจ้งว่า จากข้อมูลสำนักการศึกษารายงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัด กทม.ในปี 2561 จำนวน 173,837 คน มีเด็กนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน จำนวน23,015 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24 โดย กทม.จะนำนักเรียนกลุ่มที่มีผลคะแนนการในระดับ“ปรับปรุง” มาแก้ไขปัญหาการอ่านด้วยกิจกรรมพัฒนาการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยให้ประเมินการอ่านของนักเรียนกลุ่มนี้ ด้วยแบบทดสอบการอ่านรายเดือนของหน่วยศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อใช้ผลในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนนักเรียนที่อ่านได้แล้ว ให้โรงเรียนพัฒนาการอ่านโดยใช้กิจกรรมของแต่ละโรงเรียนพัฒนาการอ่านต่อไป และกำหนดให้โรงเรียนต้องรายงานผลการพัฒนาดังกล่าวตามกำหนด เพื่อสำนักการศึกษาจะได้ใช้ในการนิเทศ ติดตาม แนะนำ และวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคู่ขนานไปกับโรงเรียนด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 28