อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ช่วยเกษตรกรเมืองกรุง

เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.55 น.

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่) เขตตลิ่งชัน โดยมีนายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการสำนักงานเขตตลิ่งชัน พร้อมผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ร่วมต้อนรับ ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานครของพื้นที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการเยียวยาทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน วินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมความรู้ การผลิต การเกษตร เพื่อเสริมควบคู่กันไปด้วย

ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 -31 พ.ค. 62 ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติและเปิดให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ จำนวน 10 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกดิน คลินิกตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกข้าว คลินิกชลประทาน คลินิกจักรกลการเกษตร คลินิกบริหารจัดการศัตรูพืชและการให้บริการของหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับการบริการการเกษตรไม่น้อยกว่า 400 คน

นายพิชญา กล่าวว่า โครงการคลินิกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเดินตามรอยในการปฏิบัติราชกิจการพัฒนาการต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชน พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนเสมอมา และด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นในคุณค่าพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในพระราชดำริต่างๆ เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชนิพพานไปสู่ความสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38