อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562

19ก.ย.ใช้ได้จริง!ไม่ต้องพกใบขับขี่ โชว์รูปในมือถือแทน

ไม่ต้องพกใบขับขี่ตัวจริง! 19 ก.ย.นี้ บังคับใช้แล้ว เพียงถ่ายรูปเก็บไว้ในมือถือโชว์แทนได้ หาก ตร.จับตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลในระบบ เบี้ยวค่าปรับตรวจสอบได้หมดมีผลต่อการชำระภาษีรถ เพิ่มความสะดวกประชาชนทำผิดจ่ายค่าปรับได้หลายช่องทางหรือไปจ่ายได้ทุกโรงพักทั่วประเทศ ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.15 น.


เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษาได้ประกาศกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไขกฎหมายใหม่เกี่ยวกับกำหนดระเบียบวิธีการชำระค่าปรับ การตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ การออกใบสั่งและการว่าตักเตือนหากพบผู้ฝ่าฝืน โดยมีสาระที่สำคัญหลายประการ เช่น มาตรา 31/1 ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 120 วัน คือในวันที่ 19 ก.ย. 62 

ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่สามารถเห็นได้ง่าย หากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ เพื่อให้ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งนั้น อย่างไรก็ตาม หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าผู้ขับขี่ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไป อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจ ยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่ดังกล่าว หรือบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้ผู้นั้นขับรถ และให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาตขับขี่ หรือยกเลิกการบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้ เมื่อผู้ขับขี่นั้นอยู่ในสภาพที่สามารถขับรถต่อไปได้

ด้านการชำระค่าปรับประชาชนสามารถชำระค่าปรับด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1.ชำระค่าปรับโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายให้แก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยสำเนาใบสั่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่ง หรือ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการ รับชำระเงิน ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง 2.ชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจ โดยชำระตามจำนวนที่กำหนดไว้ในใบสั่งหรือตามจำนวนที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ และในกรณีนี้ให้พนักงานสอบสวนทุกท้องที่มีเขตอำนาจในการเปรียบเทียบปรับได้ทั่วราชอาณาจักร เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ชำระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน หากไม่มาชำระค่าปรับตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงบันทึกข้อมูลการกระทำความผิด พร้อมส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกฯ เพื่อให้ดำเนินการอายัดการชำระภาษีประจำปีชั่วคราว ซึ่งหากประชาชนมีความประสงค์ที่จะขอชำระค่าปรับกับเจ้าหน้าที่ขนส่งก็สามารถดำเนินการทันที

นอกจากนี้ เมื่อมีการออกใบสั่งแล้ว กฎหมายยังระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องทำการบันทึกคะแนนความประพฤติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การกำหนดคะแนน การตัดคะแนน และการคืนคะแนน โดยวิธีดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันกำหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนหมดคะแนน ให้เจ้าหน้าที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้นเป็นเวลา 90 วัน พร้อมทั้งให้แจ้งนายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกทราบโดยเร็วพร้อมทั้งบันทึกข้อมูล หากภายใน 2 ปี ถูกพักใช้ใบขับขี่เกิน 3 ครั้งให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวได้มากกว่า 90 วัน ทั้งนี้ หากภายใน 1 ปีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่กระทำความผิดซ้ำจนถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกครั้งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ โดยระยะเวลาให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนพิจารณาตามหลักฐานการกระทำความผิด อย่างไรก็ตามหากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนไปแล้วนั้นสามารถขอเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ โดยให้ทาง สตช.และกรมขนส่งฯ เป็นผู้อบรมพร้อมทั้งกำหนดแนวทางที่จะอบรมร่วมกัน จึงจะได้คะแนนกลับคืนมา.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    13%
  • ไม่เห็นด้วย
    88%

บอกต่อ : 55