อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

จัดระเบียบแล้วยังพาดสายรกรุงรังอีกปรับวันละ1.5หมื่นบ.

"อัศวิน"ออกประกาศเอาผิดเจ้าของสายไฟและสายสื่อสารผิดกฎหมายบนถนน ทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต สายที่ไม่ใช้หรือจุดที่มีท่อร้อยสายแล้วไม่รื้ออกปรับวันละ 15,000 บาท พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.59 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 62  ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  เพื่อแก้ปัญหาสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน โดย ผู้ว่าฯกทม.ซึ่ได้ลงประกาศดำเนินการ กับผู้กระทำผิดหรือฝ่าฝืน ดังนี้  1.การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นความผิดซึ่งต้องระวางปรับไม่เกิน 2,000 บาท  โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำ ปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป ตามมาตรา 39ประกับกับมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และต้องชำระค่าปรับวันละ 15,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนคำสั่ง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539   

สำหรับสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นที่จะอนุญาตให้บุคคลใดติดตั้งวางหรือแขวนในที่สาธารณะ ผู้กระทำต้องปลดหรือรื้อถอนออก และ 3.สายสื่อสารที่ติดตั้ง วาง หรือแขวนในที่สาธารณะและยังใช้งานอยู่ เมื่อมีท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่ดังกล่าวแล้วย่อมไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นที่จะอนุญาตให้บุคคลใดติดตั้ง วาง หรือแขวนในที่สาธารณะ ผู้ที่กระทำต้องปลดหรือรื้อถอนออก เพื่อไม่ให้กระทบหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72