อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

ซื้อแล้วใช้ให้คุ้ม!! กทม.มอบรถเรือชุดดับเพลิงให้ท้องถิ่น

ซื้อแล้ว ใช้ให้คุ้ม กทม. มอบรถ เรือ และชุดดับเพลิง สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.45 น.

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจำหน่ายยานพาหนะ และชุดดับเพลิงในอาคาร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพด้วยการโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2561 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 707 แห่ง ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมียานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่สามารถโอนให้ได้ จำนวน 76 รายการ มีการยืนยันขอรับการโอน จำนวน 35 รายการ ประกอบด้วย รถดับเพลิง 31 รายการ และเรือดับเพลิง 4 รายการ สำหรับชุดดับเพลิงในอาคาร มีหน่วยงานแจ้งขอรับการสนับสนุน 184 แห่ง รวม 1,809 ชุด สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถโอนให้ได้ จำนวน 1,459 ชุด มีการยืนยันขอรับการโอน จำนวน 1,261 ชุด 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจำนวนมาก แต่ด้วยสภาพของเมืองหลวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างรวดเร็ว ทำให้ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์บางประเภทมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับเมือง การส่งมอบยานพาหนะที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน แต่ยังสามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนในวันนี้ นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวมอย่างเป็นเอกภาพและยั่งยืน  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40