อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

เปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยแห่งที่2

กทม.เพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีสารพัดกิจกรรมให้เข้าร่วมสร้างความสุข ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ เปิดบริการแล้วเป็นแห่งที่2 อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.59 น.

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ" แห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ และ นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย คณะผู้บริหารสำนักอนามัย กรมอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตบางซื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

นายทวีศักดิ์  กล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเราจึงต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ หรืออีกหลายโรคที่อาจทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทำให้เกิดผลกระทบตามมาอีกมากมาย ทั้งตนเองและคนในครอบครัว กรุงเทพมหานครจึงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุติดบ้าน ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวมากขึ้น ลดการพึ่งพาบุคคลในครอบครัว และที่สำคัญกรุงเทพมหานครมีบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขคอยให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างประสิทธิภาพให้ผู้สูงอายุ เกิดประโยชน์แก่สังคมของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครอบคลุม และในอนาคตจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ในการเปิดดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Senior Rehabilitation Center) ให้ครบ 50 เขต 68 ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งต้องจะพิจารณาในส่วนรายละเอียดและความเป็นไปได้ต่อไป

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในศูนย์พื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการรุ่นละ 10 - 15 คน โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 3 เดือน ผู้สูงอายุที่เข้ามาเป็นสมาชิกของศูนย์ฟื้นฟูฯต้องไม่เป็นโรคติดต่อ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์พื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง ประกอบด้วย กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพและเสริมทักษะต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นการให้บริการจากบุคลากรสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด เป็นต้น โดยให้บริการต่างๆ เช่น ตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น เพื่อวางแผนดูแลผู้สูงอายุ บริการกายภาพบำบัดพื้นฟูสมรรถนะร่างกายและจิตใจ การแนะนำให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและสาธิตการทำอาหาร กิจกรรมบริหารสมอง (Cognitive Exercise) การร้องเพลง ศิลปะบำบัดและนันทนาการต่างๆ โดยให้บริการในวันราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 910 7314 - 15.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58