อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

จี้กทม.แก้สินบนยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

จี้แก้สินบนยื่นขอก่อสร้าง องค์กรต่อต้านทุจริตฯยื่นจม.ถึงผู้ว่าฯ เสนอปฎิรูประบบขอใบอนุญาตโปร่งใส จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.37 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้กทม.ปฏิรูประบบการยื่นขอใบอนุญาตสร้างบ้านและอาคารโดยจากรายงานผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ศึกษาในช่วงเดือนมี.ค.- มิ.ย.2561 ระบุว่า มีกระบวนการเรียกรับสินบนเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการขอใบอนุญาตก่อสร้างต่อเติมบ้านและอาคารตั้งแต่รับหรือไม่รับเรื่อง ไปจนระหว่างดำเนินการและหลังก่อสร้างเสร็จทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกทม.และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นเรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่าคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างเพราะสร้างภาระยุ่งยากสิ้นเปลืองต่อประชาชน   ขณะที่เงินสินบนกลายเป็นต้นทุนที่ทำให้บ้านและคอนโดมิเนียมมีราคาสูงขึ้นและอาจก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อสังคมเช่น เครนล้ม อาคารถล่มปัญหาฝุ่นละออง เป็นต้น

ดังนั้นทางองค์กรฯ จึงเรียกร้องให้กทม.ดำเนินการปฏิรูปการบริการประชาชนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาใบอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เปิดให้ยื่นแจ้งฯ ผ่านคอมพิวเตอร์หรือe-Permit กำหนดระยะเวลาในการอนุมัติออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ชัดเจน  หากพ้นกำหนดตามระยะเวลาให้แจ้งสาเหตุแห่งความล่าช้าและให้มีหน่วยงานบุคคลที่3เป็นผู้ให้การรับรองใบอนุญาตได้  เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่อาจส่อไปในทางทุจริต ทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าฯกทม.หารือกับสภาสถาปนิกและสภาวิศวกรเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตที่สะดวกรัดกุมให้บังคับใช้กฎหมาย  และเอาผิดอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดการเลี่ยงกฎหมายและให้จัดตั้ง One Stop  Service เพื่อให้การทำงานต่าง ๆ รวดเร็วขึ้น

ด้านนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม.ดูแลงานด้านโยธา กล่าวว่า กทม.ได้จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือศูนย์ BFC ในทุกสำนักงานเขตซึ่งจะให้บริการขออนุญาตหรือการติดต่องานของกทม.ในด้านต่างๆ โดยมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จของบริการแต่ละประเภทอย่างชัดเจน  ซึ่งศูนย์บริการที่จัดตั้งขึ้นทุกสำนักงานเขตและทุกหน่วยงานบริการของกทม.นี้ นอกจากป้องกันเรื่องการทุจริตแล้วยังทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว  ไม่ต้องไปติดต่อตามฝ่ายต่าง ๆ ให้ยุ่งยากซึ่งอาจเป็นช่องทางของการปฎิบัติที่ไม่โปร่งใส ทั้งนี้เรื่องของการทุจริตนั้นมองได้ทั้ง 2 ทาง  อย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมส่อไปในทางมิชอบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังผู้บริหารกทม.ได้และพร้อมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอาผิดต่อผู้ที่มีกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบตามกฎหมาย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56