อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ไม่ปลื้มคราวนี้จะปลื้มคราวไหนเด็กรร.กทม.ได้"โอเน็ต"เต็ม!194คน

กทม. มอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตร แก่โรงเรียนกทม.และเด็กนักเรียนที่สอบได้คะแนนโอเน็ตเต็ม100รวม 194 คน พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16.54 น.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตร แก่โรงเรียนกทม.ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 194 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เป็นจํานวนถึง 142 คน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า จากปีที่แล้ว โดยมี นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา กทม. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้ปกครอง ร่วมพิธี ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง
 
ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 194 คน ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 154 คน วิชาภาษาอังกฤษ 33 คน และ ได้คะแนนเต็มทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จํานวน 7 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เป็นจํานวนถึง 142 คน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า จากปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นผลสําเร็จตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 นอกจากนี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4 วิชา มีจํานวนถึง 89 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ทําผลงาน ต่อเนื่อง 7 ปี มีจํานวน 10 โรงเรียน ต่อเนื่อง 6 ปี จํานวน 1 โรงเรียน ต่อเนื่อง 4 ปี จํานวน 6 โรงเรียน ต่อเนื่อง 3 ปี จํานวน 10 โรงเรียน ต่อเนื่อง 2 ปี จํานวน 26 โรงเรียน และสูงกว่าระดับประเทศเฉพาะในปีการศึกษา 2561 จํานวน 36 โรงเรียน 

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียนจนเกิดความก้าวหน้า จึงทำให้มีจำนวนนักเรียนสอบผ่าน O-NET มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากครูและผู้ปกครองจึงทำให้นักเรียนมีผลการสอบ O-NET ที่ดี ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเต็ม 100 คะแนน และขอให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความภาคภูมิใจของผู้ปกครองและคุณครูที่มีต่อความสําเร็จของนักเรียนในครั้งนี้ อีกทั้งขอชื่นชมโรงเรียนที่พัฒนาลูกศิษย์ของตน จนทําให้ผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตรที่ได้มอบให้ในวันนี้ ถือเป็นเกียรติแห่งความพากเพียร อุตสาหะ วิริยะ จึงขอให้รักษาความดีแห่งเกียรตินี้ไว้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    70%
  • ไม่เห็นด้วย
    30%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 85