อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

ซื้อถังขยะ17ปีพ่นพิษ! กทม.ไล่ออก10ขรก.เอี่ยวฮั้วประมูล

ฮั้ว"ซื้อถังขยะ17ปีพ่นพิษ กทม.ลงนามไล่ออกข้าราชการ10 ราย ประมูลตั้งแต่ปี 45 บทเรียนราคาแพง จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 12.50 น.


รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.)แจ้งว่า นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์  ปลัดกทม. ได้ลงนามคำสั่งลงโทษไล่ออกข้าราชการกทม.ตามการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในการประชุมครั้งที่1027-98/2561  กรณีที่อดีตข้าราชการฝ่ายรักษาความสะอาดและฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าพนักงานธุรการ รวม10 คน  ที่ร่วมกระทำความผิดในการจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40ลิตร ในปีงบประมาณ2545 ครั้งที่3 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2545 จำนวน 1,300 ใบ

โดยในการจัดซื้อดังกล่าวมีบริษัทเสนอราคา2 บริษัท ซึ่งผู้ที่ชนะเสนอราคาต่ำสุดและได้รับการคัดเลือกนั้นจากการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฎว่า บริษัทที่เข้ายื่นเสนอราคาทั้ง 2 บริษัทมีหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารตรงกัน และรายชื่อผู้ถือหุ้นและรายชื่อผู้ก่อตั้งของบริษัทมีความสัมพันธ์กันในเชิงทุนหรือเชิงบริหาร 

อีกทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าบริษัทที่เข้ายื่นเสนอราคานั้นมีความสัมพันธ์กันในเชิงทุนหรือเชิงบริหารหรือไม่กรณี ดังกล่าวจึงมีพฤติการณ์สมยอมกันในการเข้าเสนอราคาพฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงซึ่งป.ป.ช.ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวนและได้มีหนังสือมายังกทม.ให้พิจารณาโทษทางวินัยและส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เมื่อเรื่องมาถึงกทม.ได้เข้าสู่การพิจารณาโทษข้าราชการในอ.ก.ก.วิสามัญและก.ก.ตามขั้นตอนใช้เวลานานหลายเดือน โดยปัจจุบันข้าราชการที่กระทำความผิดในกรณีดังกล่าว ได้มีเติบโตโยกย้ายกระจายไปยังเขตต่างๆ โดยได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเมื่อครั้งที่ร่วมกระทำความผิด หลายรายได้แต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่าย หลายรายเป็นระดับชำนาญการและระดับอาวุโส และมีบางรายได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว  แต่

ทั้งนี้ตามกฎหมายเมื่อป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดมากทม.ในฐานะต้นสังกัดมีหน้าที่ลงโทษตามสำนวนการชี้มูลของป.ป.ช. โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการทำสำนวนและการชี้มูลลงโทษใดๆได้ จักต้องลงโทษไปตามที่มีการสอบสวนมาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงต้องลงโทษไล่ออกสถานเดียวเท่านั้น  ซึ่งขณะนี้กทม.ได้ออกคำสั่งไล่โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งโดยมีผู้อำนวยการเขต  ผู้อำนวยการสำนัก  และปลัดกทม.เป็นผู้ลงนามคำสั่งแล้วแต่กรณีทั้ง10 ราย 

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วก็ต้องไล่ออกด้วยเช่นกันและจะมีผลให้ถูกงดเงินบำนาญด้วยอย่างไรก็ตามในการชี้มูลความผิดดังกล่าวป.ป.ช.ได้ชี้มูลเอกชนที่เข้าร่วมประมูลด้วยจำนวน 3ราย ฐานความผิดเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานใช้อำนาจตำแหน่งโดยทุจริตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐซึ่งกทม.จะต้องดำเนินคดีเอาผิดกับเอกชนและเรียกค่าเสียหายคืนต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

บอกต่อ : 95