อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ร้องปุ๊บสืบทางลับ'เทศกิจ' มีมูลทุจริต'โดนโยก-ฟันวินัย'

กทม.คุมเข้ม ถ้ามีผู้ร้องเรียนปุ๊บ สืบทางลับ "เทศกิจ" หากมีมูลพบความผิดทุจริต สับเปลี่ยนสายงานและดำเนินการทางวินัย อังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น.

นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม. ได้กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตเพื่อให้การจัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 1.ให้สำนักงานเขตจัดระเบียบและบังคับการตามอำนาจหน้าที่ต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

2.ให้สำนักเทศกิจ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการดำเนินการจัดระเบียบและการบังคับการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต หากสำนักงานเขตใดปล่อยให้มีการฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายหรือผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครตรวจพบการกระทำความผิดดังกล่าว ให้สำนักเทศกิจหรือหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานเขตดำเนินการแก้ไข หากสำนักงานเขตเพิกเฉยหรือละเลยให้มีการฝ่าฝืนกระทำความผิดในพื้นที่เดิม หลังจากได้รับหนังสือเตือนให้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ให้สำนักเทศกิจจัดทำรายงานพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโยกย้ายผู้เกี่ยวข้องตามสายการบังคับบัญชา

และ 3.ให้สำนักเทศกิจ สืบสวน สอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมติดตามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ ทั้งทางตรงและทางลับ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบหรือประพฤติไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสียต่อตำแหน่งหน้าที่และ กทม. เมื่อตรวจสอบพบว่าข้อร้องเรียนมีมูล ให้รายงานปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสับเปลี่ยนสายงานและดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ กทม. ได้นำมาตรการดังกล่าวมาใช้บังคับ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตอย่างจริงจัง เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพฯ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

บอกต่อ : 60