อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

ตรวจคุณสมบัติ'ผู้ประมูล' เตาเผาขยะหนองแขม-อ่อนนุช

ผลตรวจสอบคุณสมบัติ "ผู้ยื่นประมูล" เตาเผาขยะของ กทม. ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น.

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งข้อสังเกตโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ของ กทม. มีผู้ชนะการประกวดราคาที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม คือ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช คือ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาทั้ง 2 ราย เป็นบริษัทกลุ่มเดียวกัน

โดยยังพบว่าหลังการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (ทีโออาร์) โครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเปิดรับฟังคำวิจารณ์ บริษัท นิวสกายฯ ตั้งขึ้นยังไม่ถึง 1 ปี อาจทำให้บริษัท นิวสกายฯ ขาดคุณสมบัติ และหากบริษัท นิวสกายฯ นำผลงานของบริษัทซีแอนด์จีฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น มาใช้ยื่นประกวดราคาในนามของบริษัท ย่อมไม่สามารถทำได้ แต่หากนำผลงานของบริษัท ซีแอนด์จีฯ มายื่นประกวดราคา ก็ต้องยื่นเป็นลักษณะ “กิจการร่วมค้า” ว่ากรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้าซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ การยื่นข้อเสนอกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นในนามกิจการร่วมค้า ซึ่งผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ตามประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

ทั้งนี้ ในการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม มีผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ รวมทั้งรายผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ด้วย การพิจารณาคะแนนผลงานด้านประสบการณ์ซึ่งจะพิจารณาคะแนนได้ ต้องดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ผลงานไม่เกิน 10 ปี นับจากวันยื่นข้อเสนอ) และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ กทม. ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงพิจารณาให้คะแนนผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ทุกรายตามแนวทางดังกล่าว.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37