อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส! 'โควิด'ระบาดเปิดสอนออนไลน์

สจล. พลิกวิกฤติเป็นโอกาส 'ยุคโควิด-19' ระบาด เปิดคอร์ส "สอนออนไลน์" ลดความเสี่ยงนักศึกษา ไม่จำกัดการเรียนรู้แค่ในห้องเรียน และทันต่อสถานการณ์ พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.


ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" เพิ่มขึ้นทุกวัน ส่วนหนึ่งติดเชื้อง่ายจากการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากในพื้นที่คับแคบ หรือที่อากาศค่อนข้างปิด ไม่ถ่ายเท ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคโดยไม่รู้ตัว อาทิ บริเวณสนามมวย หรือตามสถานบันเทิง พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยจึงต้องมี "ระยะห่างทางสังคม" (Social Distance) ไม่อยู่ในสถานที่แออัด พบเจอคนน้อยลง 

ล่าสุด คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 ประกาศให้ปิดสถานที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อลดการทํากิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา ให้ทำการปิดชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เป็นต้นไป และให้สถานศึกษาดําเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ประกาศยุติการเรียนการสอนและยกเลิกห้องเรียนไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 มี.ค.63 พร้อมเปิดคลาสเรียน "สอนออนไลน์" ในทุกวิชา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ประกาศมาตรการบริหารความเสี่ยง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ 1.การเรียนการสอนทุกรายวิชาสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/62 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะต้องได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา หากมีความจำเป็นต้องสอนเพิ่มเติมสามารถดำเนินการสอนแบบออนไลน์ได้ ส่วนรายวิชาโครงงานพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า ให้ดำเนินได้ตามความเหมาะสม2. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดสอบเอง โดยอาจพิจารณาใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควร โดยวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนสามารถดำเนินการในรูปแบบการทำรายงาน (Report) หรือการมอบหมายงาน (Assignment) หรือรูปแบบอื่นที่เห็นสมควร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 3. ไม่อนุมัติให้จัดและเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ สัมมนา และการประชุมทางวิชาการทุกประเภทที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คนขึ้นไป ยกเว้นเป็นการดำเนินการจัดแบบออนไลน์เท่านั้น 


    
4. ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลประวัติการเดินทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มตามที่สถาบันกำหนด  5. ให้ส่วนงานวิชาการรายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 มายังสถาบันในทุกวันทำการ โดยบุคลากรต้องรายงานข้อมูลถึงสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และนักศึกษาให้รายงานข้อมูลถึงสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 6. กรณีบุคคลภายนอกเข้า-ออกสถาบัน ให้ส่วนงานวิชาการและสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อมบันทึกภาพและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนด 7. ขอให้บุคลากรและนักศึกษาตรวจสอบการใช้งานอีเมล์ของท่านให้ใช้งานได้ปกติ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการของทางสถาบัน


    
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า  การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นเรื่องจำเป็นแล้วในสถานการณ์แบบนี้ ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยที่เราสามารถลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสในสถาบันการศึกษาได้ ด้วยการใช้ระบบการสอนออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การใช้แพลตฟอร์มจัดห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom, Microsoft Teams ซึ่งผู้สอนสามารถไลฟ์สดการสอน หรือทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องมารวมตัวกันจริงๆ ซึ่งสถานการณ์แบบนี้หากพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ถือเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในอนาคตข้างหน้า มองไปถึงระบบการศึกษาในยุคดิสรัปชั่น ที่มหาวิทยาลัยต้องเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร ก้าวนำโลกและใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ผู้เรียน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดก็ตามมหาวิทยาลัยต้องพร้อมให้ความรู้ ถือเป็นเรื่องที่ดี ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งทีมไอที ไว้คอยให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน ที่สามารถเลือกประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการสอนให้เหมาะสม อาทิ Facebook Broadcast, Microsoft Team, Google Classroom หรือ Moodle นอกจากนี้ สจล.ยังมีมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสถาบัน ได้แก่ มาตรการการทำความสะอาดอาคารเรียน, มาตรการคัดกรองนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอกก่อนเข้าอาคาร, มีบริการแจกเจลแอลกอฮอล์ใช้ล้างมือป้องกันเชื้อโรค พร้อมทั้งจัดทำประตูสแกนอุณหภูมิติดตั้งที่คลินิกเวชกรรม สจล. ด้วย


    
ดร.กุลชัย กุลตวนิช ผู้ช่วยคณบดีเทคโนโลยีการเกษตร สจล. กล่าวเสริมว่า ในส่วนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบคลาสเรียนออนไลน์อยู่แล้วในหลายวิชา เนื่องจากองค์ความรู้ของคณะ มุ่งเน้นการสอนที่นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทันที พร้อมเผยแพร่โมเดลคลาสเรียนออนไลน์ให้ทุกคณะในมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงาน และภาคการศึกษาอื่น ๆ ที่สนใจนำโมเดลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อให้การเรียนหรือการทำงานจากที่บ้าน (work / study from home) มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยหลักการของคลาสเรียนออนไลน์คือองค์ความรู้ในการเรียนการสอนครบถ้วนเหมือนเรียนอยู่ในชั้นเรียน แต่ต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อลดความเสี่ยงในการพบปะกัน ซึ่งสื่อในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. เลือกใช้คือ การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก (Facebook broadcast) ผ่านกลุ่มปิด (Closed group) ที่ตั้งขึ้นตามรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถย้อนกลับมาดูบันทึกวีดิโอย้อนหลัง และทบทวนบทเรียนได้ โดยแตกต่างจากการใช้เครื่องมือออนไลน์ อาทิ Microsoft Team, Google Classroom หรือ Moodle ที่อาจต้องมีการจัดอบรม เพื่อความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ

นอกจากนี้ การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ยังมีฟังก์ชันกลุ่มเรียนรู้ทางโซเชียล (Facebook social learning) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการอัพโหลดเอกสาร เนื้อหาการเรียนรู้เป็นยูนิต ให้ผู้เรียนสามารถเลือกดาวน์โหลดตามบทเรียนได้ เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    19%
  • ไม่เห็นด้วย
    81%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 51