อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

หวั่นโควิดไปเยือน! กทม.สั่ง50เขตปรับบริการงานทะเบียน

ใครจะไปใช้บริการ "ฝ่ายทะเบียน" 50 สำนักงานเขตเช็กก่อน! สำนักปลัดฯ กทม. สั่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.55 น.


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เซ็นบันทึกข้อความส่งตรงถึง 50 สำนักงานเขต จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว โดยในสถานการณ์สถาน การณ์ดังกล่าวฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ยังคงเปิดให้บริการและมีประชาชนเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงออกหนังสือบันทึกข้อความ เรื่องการให้บริการของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต 50 เขตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สำนักงานเขตแจ้งประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตเปิดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนดังนี้ 1.ในวันราชการ(จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. งานทะเบียนราษฎร์ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด-ตาย การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร์, งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน, งานทะเบียนทั่วไปให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรสหย่าและคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป2.ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 - 16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด - ตาย 3.ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนให้สำนักงานเขตพิจารณาและดำเนินการเป็นกรณีไป ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น