อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

กทม.ขู่ฝ่าฝืนคุก2ปี-ปรับ4หมื่น!! สั่งห้ามขายเหล้า-ขยับเวลาปิดร้าน

"ผู้ว่าฯกทม." เซ็นออกประกาศฉบับที่ 6 หวังสกัดขี้เมาตั้งวงมั่วสุมช่วงสงกรานต์ สั่งงด "ขายเหล้า" ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป พร้อมรายละเอียดขยับเวลาปิดร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งอาหารและร้านเครื่องดื่มต่าง ๆ ปิดตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 17.15 น.


เมื่อวันที่ 9 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 6  ซึ่งในประกาศระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย จำกัดการรวมคน หรือการชุมนุมของประชาชนในสถานที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 ( 1 ) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งดังนี้

1. ให้ยกเลิกข้อ 2.1 และ 2.2 ของประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

2. ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

 2.1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหารถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม (ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.01 น.ถึงเวลา 22:00 น.และเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นยกเว้น ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินและให้และโรงอาหารในโรงพยาบาล สามารถจัดที่นั่งในการรับประทานอาหารได้)

2.2 ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อให้ปิดตั้งแต่เวลา 22:00 น.ถึงเวลา 04:00 น.

3.ให้ปิดร้านค้าหรือ สถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ. ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

ทั้งนี้สถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศนี้หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดและข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุก
เฉินพ. ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า การออกประกาศฉบับนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความเห็นว่าถึงแม้ทางรัฐบาลจะประกาศยกเลิกการจัดงานสงกรานต์ไปแล้ว แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มอ้างว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์และมีการรวทกลุ่มนั่งดื่มสุรา ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มดื่มสุราทุกชนิด ทางคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจึงมีมติ เห็นควรให้ปิดพื้นที่การจำหน่ายสุราในสถานที่ต่างๆ ส่วนสินค้าอื่นในร้านค้า ร้านสะดวกซื้อยังคงจำหน่ายได้ตามปกติ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    63%
  • ไม่เห็นด้วย
    37%

ความคิดเห็น