อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนสังกัดกทม.เตรียมพร้อม รับมือโควิดเปิดเทอม63

กทม.มอบหมายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น.


เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึง การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ว่า ได้มอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโดยสำรวจอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และฉากกั้นขณะรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ขณะเดียวกันให้สถานศึกษาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนรณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางกายภาพ 1-2 เมตร ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จะให้สถานศึกษาพิจารณากำหนดจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องให้มีจำนวนไม่เกิน 25 คน/ห้องเรียน และจัดให้มีการสลับวันเรียน เหลื่อมเวลาเรียน เช่น กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ กลุ่มที่ 2 วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ หรือเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ จัดกลุ่มเรียนขนาดเล็กตามเวลานัดหมาย รวมทั้งจัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างโต๊ะเรียน 1.5 - 2 เมตร ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    43%
  • ไม่เห็นด้วย
    57%

บอกต่อ : 42