อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

กทม.เตรียมจ่ายเงินบำเหน็จ ขรก.ในสังกัดอายุ70ปีขึ้นไป

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ชี้แจงความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้กับข้าราชการบำนาญที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปในสังกัด ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้ผ่านร่างกฎกระทรวงแล้ว ส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามขั้นตอนก่อนประกาศใช้ คาดจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.45 น.


จากกรณีมีข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้กับข้าราชการบำนาญที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป เนื่องจากข้าราชการบำนาญในสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังไม่มีผู้ได้รับบำเหน็จดำรงชีพ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่น การเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2516 ซึ่งบัญญัติให้นำกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ดังนั้น การเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรณีการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้ออกออกกฎกระทรวง

ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินการ ขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้ผ่านร่างกฎกระทรวง เพื่อส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎกระทรวง และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้ว จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อลงนามประกาศใช้บังคับ คาดจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ อย่างไรก็ตาม เงินงบประมาณที่นำมาจ่ายบำเหน็จดำรงชีพดังกล่าว เป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานครมิใช่เงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    40%
  • ไม่เห็นด้วย
    60%

บอกต่อ : 50