อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

กทม.รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปลุกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 16.35 น.


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่บริเวณควอเทียร์อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2020) เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักและร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับประเทศต่างๆทั่วโลก โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมรองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเห็นได้ว่าธรรมชาติได้กลับมาฟื้นฟูตนเองให้สวยงามอีกครั้ง เราจึงต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้มากขึ้นแล้ว เพราะเราและลูกหลานของเรายังต้องดำรงชีวิตต่อไปบนโลกใบนี้ กรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายและประชาชน ร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ การปลูกต้นไม้

หากทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความร่วมมือในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น และช่วยกันบำรุงรักษาดูแลให้เจริญเติบโตงอกงาม จะสามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ช่วยลดภาวะโลกร้อน และยังเป็นการคืนลมหายใจให้กับธรรมชาติอีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2563 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้กำหนดการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ Time for Nature ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ UNEP และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณควอเทียร์อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนาเพื่อรณรงค์และปลุกกระแสทุกภาคส่วนให้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ถึงความร่วมมือในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้คำขวัญ ถึงเวลา ปลุกพลัง ปรับเปลี่ยน ปกป้อง เพื่อมหานครแห่งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความร่วมมือในการรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56