อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

กทม.ขยายเวลาแจ้งส่งแบบประเมิน ให้ผู้เสียภาษีที่ดินในก.ค.นี้

กรุงเทพมหานคร แจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 เพื่อให้การจัดทำข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแจ้งประเมินภาษีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.35 น.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นการทั่วไป และผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2563 ไปรอบหนึ่งแล้วนั้น

แต่เนื่องจากข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานคร ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ และขอข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ สำหรับปีภาษี พ.ศ.2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคำนวณภาษีและจัดทำแบบแสดงคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแจ้งประเมินภาษีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กรุงเทพมหานคร จึงได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 1.ขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และ2.ขยายกำหนดเวลาการแจ้งประเมินภาษี จากภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2563.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    32%
  • ไม่เห็นด้วย
    68%

ความคิดเห็น