อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

ลุยแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่ สานฝัน'คนกรุง'คุณภาพชีวิตดีปี79

สำนักพัฒนาสังคม กทม. พร้อมผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี สำหรับประชาชนในกรุงเทพฯ พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.10 น.


เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เขตบางรัก นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1

โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี และรับฟังการบรรยายพิเศษ

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการว่าจ้างวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา ดำเนินงานโครงการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้ 1.การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ในการพัฒนาระบบ และกลไกในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน 3.การนำเสนอ และการระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) และ

4.งานแถลงผลการศึกษาและนำเสนอยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอ และการระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้แทนประชาชนจาก 50 สำนักงานเขต ผู้แทนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม รวมทั้งสิ้น 116 คน ร่วมระดมความคิดเห็นรองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า บ้าน หรือที่อยู่อาศัย เป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นที่พักพิงที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องที่อยู่อาศัย โดยกำหนดแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการ และบริการของรัฐ

โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การมีรายได้ที่มั่นคง มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” ซึ่งสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายในระดับสากล  ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเมืองและประชาชน จึงได้สนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว

โดยเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งการจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายต่าง ๆ และที่สำคัญ จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเองด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการระดมความคิดเห็นจากผู้แทนประชาชน ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 50 สำนักงานเขต และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

ตลอดจนการศึกษา การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วน ของคณะที่ปรึกษา ที่มีความเซี่ยวชาญทั้งทางด้านประชากรศาสตร์ และด้านการพัฒนาเมืองในครั้งนี้ จะทำให้กรุงเทพมหานครได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา สถานการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การถอดบทเรียน การกำหนดเป็นร่างยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนกรุงเทพมหานครต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39