อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

ปลัดกทม.ชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ

กรุงเทพมหานคร เชิญชวนข้าราชการสามัญในสังกัดใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ) ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ที่หน่วยงานหรือสำนักงานเขตที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.15 น.

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่หน่วยเลือกตั้งภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ) โดยมี รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้นำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) พร้อมขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างกัน 1 - 2 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีข้าราชการในสังกัดมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมากในทุกหน่วยเลือกตั้งที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยมี นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง ให้การต้อนรับและรายงานความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าไปด้วยความเรียบร้อย โดยตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งมีจำนวน 6 หน่วย รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์ 2,839 คน จาก 13 หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตดินแดง โดยการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ พร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้ง สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้ง เลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในเขตต่างๆก็เป็นไปได้ความเรียบร้อย อาทิ ที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณลานจอดรถยนต์สำนักงานเขตบางรัก (ใต้ถุนอาคาร 5 ชั้น) น.ส.ภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วยนางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก.) โดยมีข้าราชการในสังกัดเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณ ห้องประชุมพระยาไกร ชั้น 2 สำนักงานเขตบางคอแหลม และห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร72 พรรษามหาราชินีโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งฯ พร้อมนำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการในสังกัด ใช้สิทธิลงคะแนนตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ(อ.ก.ก.) โดยทางสำนักงานเขตบางคอแหลมได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนเพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน นอกจากนี้ได้ควบคุมดูแลการลงคะแนนให้เป็นไปตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดระเบียบกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน มีจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อน-หลังลงคะแนน

ที่บริเวณหน้าห้องฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมคณะผู้บริหารเขตฯ ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก.) พร้อมทั้ง เชิญชวนข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว ให้ทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง นำข้าราชการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก)สำหรับคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ) เป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ดังนี้ 1. พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน ที่ ก.ก. กำหนด 2. เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความ เห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทหมหานคร 3. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

4. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. พิจารณากำหนดตำแหน่ง จำนวน ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับของตำแหน่ง ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญโดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อนและความประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนดและต้องเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ก. กำหนด 6. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วย ก.ก. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่ ก.ก. มอบหมาย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น