อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ชง'6โปรเจคท์'หนุนท่องเที่ยว ฟื้นฟูศก.จากผลกระทบ'โควิด'

กทม.ชง "6โปรเจคท์" แก้ไขปัญหา เยียวยา พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.


“โควิด-19” เริ่มซา ก็ถึงเวลาต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติที่เกิดขึ้น ซึ่งในส่วน “กรุงเทพมหานคร” (กทม.) ทาง นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณย่านคลองบางหลวง  และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบสะพานพระปกเกล้า  รวมทั้งโครงการอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำเสนอให้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

โดยมี สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักพัฒนาสังคม สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขต กลุ่มประชาคมและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องด้วยประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีนโยบายให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณย่านคลองบางหลวง และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบสะพานพระปกเกล้ารวมถึงโครงการอื่น ๆ เพื่อส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา

โดยมติที่ประชุมพบว่ากรุงเทพมหานครมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งที่เป็นโครงการเดิมและโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าให้แก่ชุมชนต่าง ๆ จึงได้พิจารณาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านคลองบางหลวง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านคลองผดุงกรุงเกษม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านหัวตะเข้(วัดลานบุญ-ตลาดหัวตะเข้-วัดสุทธาโภชน์) และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านวัดกระทุ่มเสือปลา-วัดมหาบุศย์ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานถึงปัญหาของการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวย่านต่าง ๆ

รวมถึงนำเสนอถึงวิธีแก้ปัญหาเพื่อนำปัญหาทั้งหมดมารวบรวมวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การมอบหมายให้หน่วยงานคิดค้นโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านต่าง ๆ ให้สะอาด ปลอดภัย และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวย่านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครสำหรับ “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านคลองบางหลวง” ระยะทาง 18 ก.ม. มอบหมายให้ “สำนักการระบายน้ำ” ถ่ายเทน้ำเสีย รักษาระดับน้ำในคลองบางหลวง(คลองบางกอกใหญ่) ให้พร้อมรองรับกิจกรรมและการท่องเที่ยวทางน้ำ ส่วน “สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว” ให้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางน้ำครอบคลุมบริเวณย่านคลองบางหลวงในรูปแบบ One Day Pass ส่วน “สำนักการโยธา” ให้ดำเนินการสำรวจเส้นทางเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ขณะที่ “สำนักการจราจรและขนส่ง” ให้กำหนดเส้นทางเดินเรือสาธารณะครบวงจร “สำนักพัฒนาสังคม” ให้ประสานงานทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่คลองบางหลวง ด้าน “สำนักงานเขต” อาทิ สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ให้ปรับปรุงท่าเรือ ท่าน้ำที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัยในส่วน “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park) ที่กำลังได้รับความสนใจค่อนข้างมาก ตั้งเป้าอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวภายใต้หลักการสะอาด สะดวก และปลอดภัย เพื่อดึงดูดนักท่องท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวสวนลอยฟ้า นำไปสู่การท่องเที่ยวในย่านต่างๆ พื้นที่ 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา กินพื้นที่เขตคลองสาน เขตพระนคร เขตธนบุรี และเขตสัมพันธวงศ์ 

มอบหมายให้ “สำนักวางผังและพัฒนาเมือง” จัดทำเส้นทางเดินทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสะดวกและสามารถเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย เช่น อาคารไปรษณียาคาร รวมถึงประสานงานกับกรมเจ้าท่าในการพัฒนาท่าเรือที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านดังกล่าว รวมทั้งให้ “สำนักการจราจรและขนส่ง” ดำเนินการสร้างความปลอดภัยในเส้นทางการท่องเที่ยวและเพิ่มเติมเส้นทางจักรยาน พร้อมจัดติดตั้งกล้อง CCTV

ขณะที่ “สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว” จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal ด้าน “สำนักงานเขต” ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบริเวณใกล้เคียง และห้องน้ำสาธารณะ จัดหาสถานที่จอดรถเพิ่มเติม พัฒนาเส้นทางที่สะดวกเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ คลองโอ่งอ่าง ย่านเยาวราช กุฎีจีน คลองถม สะพานหัน พาหุรัด ปากคลองตลาด 

นอกจากนี้ ยังหารือถึงความเป็นไปได้เพิ่มความสะดวกของระบบสื่อสารรูปแบบดิจิตอลในระบบ 5 G แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยคิวอาร์ โค้ด รวมถึงให้บริการไวไฟฟรีในพื้นที่ท่องเที่ยวย่านสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา พร้อมพัฒนาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรชุมชน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว โดยให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอโครงการต่าง ๆ นำเสนอเข้าคณะกรรมการระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54