อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

สภากทม.เห็นชอบจ่ายงบ2.57พันล. ไฟเขียวแผน10สำนัก-14เขต

"สภากรุงเทพมหานคร" มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในแผนงานและโครงการภายใต้การดูแลของ 10 สำนัก 14 สำนักงานเขต จำนวน 2,570 ล้านบาท พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น.

   
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ( ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 
    
นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่..) พ.ศ.... รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งได้พิจารณาโดยยึดหลักความคุ้มค่า ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่..) พ.ศ....  

จะนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการโยธาและระบบจราจร ด้านการศึกษา ด้านการระบายน้ำ บำบัดน้ำเสียและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้านสาธารณสุข และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเป็นแผนงานและโครงการภายใต้การดูแลของ 10 สำนัก 14 สำนักงานเขต จำนวน 2,570,061,601 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ดังกล่าว ในวาระที่สองและวาระที่สาม และจะได้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53