อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

กทม.ออกประกาศ เปิดสนาม'ชนไก่-กัดปลา'ต้องขอก่อน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) ยังคงปิดสนามชนไก่-สนามซ้อมชนไก่-สนามชนโค-สนามกัดปลา แต่หากเจ้าของต้องการเปิดดำเนินการยื่นเรื่องขอเปิดดําเนินการและมีแผนมาตรการป้องกันโรคนำเสนอ เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 15.25 น.


เมื่อวันที่ 1 ส.ค. พล.ต.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงทพมหานคร ได้ลงนามได้ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) ตามที่ได้มีการประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และประกาศใช้ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนด ดังกล่าวข้างต้น อันเป็นการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ และป้องกันมิให้ เกิดการระบาดระลอกใหม่ที่อาจมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกําหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จึงให้ปิดสถานที่เป็นการ ชั่วคราว และให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังต่อไปนี้

1. ปิดสถานที่  1.1 สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่  1.2 สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน
2. สถานที่ตามข้อ1 ที่มีความพร้อมจะเปิดดําเนินการและให้บริการต้องจัดให้มีมาตรการ ป้องกันโรคตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และยื่นเรื่องขอเปิด ดําเนินการต่อสํานักงานเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่เพื่อดําเนินการตรวจแนะนํา และเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เปิดดําเนินการและให้บริการต่อไป

3. สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ ชั่วคราว (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม ตาม ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สามารถเปิดดําเนินการหรือทํากิจกรรมได้ ตามข้อกําหนดออกตาม ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 6) 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 1 ข้อกําหนด (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ข้อ 3 ข้อกําหนด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้อกําหนด (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้อกําหนด (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และข้อกําหนด (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังนี้3.1 คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

คําสั่งศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

3.2 มาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานคร กําหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (ยกเว้น ข้อ 1 ก. ในส่วนการจัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือ กรณีมีระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่างที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร) มาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง ราชการกําหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิด สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ กําหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ กําหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563

4. สถานที่ กิจการ และกิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ ทางราชการกําหนด และข้อ 11 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563  ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจมีความผิดตาม มาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 4 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศ เปลี่ยนแปลง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น