อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ ประทับตราBangkok Brand

สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กทม. จัดโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ 2020 เพื่อค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ และมอบตราสินค้ารับรองคุณภาพและมาตรฐาน เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 11.15 น.


นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ 2020ปิดรับสมัครแล้ว โดยมีผู้ประกอบการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรผ่านทางเว็บไซต์และสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาสังคม กทม. เขตดินแดง จำนวนกว่า 630 ราย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำลังพิจารณาให้คะแนน ด้วยการเชิญผู้ประกอบการที่สมัครนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนมานำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และจะมีการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการว่า ได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ซึ่งเงื่อนไขของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการคัดสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ และมอบตราสินค้า บางกอกแบรนด์ (Bangkok Brand) นั้นทุกประเภท(ยกเว้นอัญมณี) จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างหนึ่งอย่างใดมาก่อนแล้ว อาทิ องค์การอาหารและยา (อย.), มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.), มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาคัดสรรฯ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร, ประเภทเครื่องดื่ม,ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย, ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึกและ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ส่วนผลการดำเนินการคัดสรรฯ จัดระดับผลิตภัณฑ์จะมีระดับเดียว คือ ระดับพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ (Specific Criteria) ซึ่งกำหนดคะแนนรวมไว้ 100 คะแนน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ด้าน คือ หลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน ,หลักเกณฑ์ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำมากำหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 5 ระดับ ตามค่าคะแนนดังนี้ 1.ระดับ Premium เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือ มีศักยภาพในการส่งออก 2.ระดับ Platinum เป็นสินค้าที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสู่สากล 3.ระดับ Gold เป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับกลาง ที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ Platinumได้ 4.ระดับ Silver เป็นสินค้าที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ Gold มีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ และ 5.ระดับ Bronze เป็นสินค้าที่ไม่สามารถพัฒนาสู่ระดับ Silver ได้ เนื่องจากมีจุดอ่อนและพัฒนายาก ซึ่งสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม จะดำเนินการคัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 ส.ค.63 ก่อนจะทำการประกาศผลภายใน 7 วัน และจะมีการแถลงการข่าวถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ (Bangkok Brand)2020 ต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 86