อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ระดมปลูกป่าฟื้นชายทะเลบางขุนเทียน พบดินงอก85ซม.

ความยาวของป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียนกว่า4.7กิโลเมตร มีปัญหาถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งมานาน ทุกหน่วยงานต่างช่วยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว พุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.35 น.

กรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงเริ่มโครงการ ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ตั้งแต่ปลายปี59-ต้นปี60 เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่งบางขุนเทียนและคืนพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร และปรับปรุงป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งอนุบาลสัตว์ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้เป็นปอดแห่งใหม่ให้แก่กรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา และตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ และการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (คู่ขนาน) หรือสะพานทางเดิน-ทางจักรยานเลียบชายทะเล  การปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน และการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตบางขุนเทียน บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์  ซึ่งการก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานทางเดิน-ทางจักรยานเลียบชายทะเลนั้น เป็น 1 ในแผนพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และเส้นทางสัญจรของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวชม ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ป่าชายเลนได้สัญจรสะดวกและปลอดภัยขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการสัญจร แก่คนในชุมชนด้วย มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563  นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กล่าวว่า ตลอด3ปีกว่าที่ดำเนินการปลูกป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน ตามโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อเปลี่ยนป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแนวป้องกันคลื่น อีกทั้งยังทำให้ได้ระบบนิเวศที่ดีคืนมามีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น อาทิ ปลาตีน ซึ่งเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในที่แห่งนั้น จากการร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนของทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวกว่า 30,000 คน ที่มองเห็นความสำคัญของการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและการป้องกันชายฝั่ง ทำให้ปัจจุบันนี้เรามีแนวความหนาของป่าเกิดขึ้นแล้วร้อยละ 30 ปลูกต้นกล้าโกงกางไปแล้วจำนวน 176,000 ต้น รวมพื้นที่ปลูกป่าชายเลนแล้ว 220 ไร่ การทำแนวไม้ไผ่ปิดกั้นคลื่นระยะทาง 2,200 เมตร ใช้ไม้ไผ่จำนวน 271,205 ลำ(แนวเดิม 95,901 ลำ)บางส่วนมีผุพังไปตามเวลาขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม  การนำเสาไฟฟ้ามาปักระยะทาง 283 เมตร ใช้เสาไฟฟ้าจำนวน 1,782 ต้น  ได้รับเสาไฟฟ้าไม่ใช้แล้วจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แต่จะต้องเสียค่าดำเนินการปักเอง  ซึ่งจากการดำเนินการทั้ง 3 แนวทางเพื่อปิดกั้นคลื่นนั้น ทำให้ขณะนี้มีจำนวนตะกอนดินเพิ่มขึ้น 20-85 เซนติเมตร นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูแนวชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน  ซึ่งมีนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมนั้น  ยังได้หารือถึงแนวทางในการนำดินจากการขุดลอกของกรมเจ้าท่ามาถมเพื่อพัฒนาฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มเติมด้วย โดยสำนักการระบายน้ำจะประสานหาแนวทางและวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาในการปลูกต้นกล้าโกงกางให้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงนั้น ก็มีปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้ต้นกล้าโกงกางบางส่วนตายไป อาทิ สภาพดินเลนและน้ำบริเวณแปลงปลูก มีความร้อนค่อนข้างสูง,ได้รับผลกระทบจากคลื่นทะเลโดยตรง สำหรับแปลงที่อยู่ติดกับทะเล เป็นสาเหตุให้ต้นโกงกางเติบโตค่อนข้างช้า จึงได้คิดค้นนวัตกรรมในการปลูกต้นกล้าโกงกาง ในรูปแบบต่างๆประกอบด้วย 1. ทดลองปลูกในกระบะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โดยนำกระเบื้องหลังคามาล้อมทำรั้วสูง จากพื้นดินประมาณ 1.20 เมตร  2.ทดลองทำคอนโดต้นกล้า โดยนำวงท่อซีเมนต์สูงขนาด 40 เซนติเมตร จำนวน 6 ท่อต่อกัน เพื่อยกต้นกล้าให้สูงพ้นน้ำทะเล และ3.ทดลองปลูกในเข่งไม้ไผ่ โดยนำเข่งไม้ไผ่ขนาดสูง 60 เซนติเมตร กว้าง 70 เซนติเมตร วางซ้อนกัน 2ชั้น ชั้นแรกใส่ดินปักไม้ไผ่ยึดไว้ แล้วนำเข่งที่มีต้นกล้าวางทับลงไป เพื่อยกต้นกล้าให้พ้นน้ำป้องกันผลกระทบจากคลื่นทะเล  ซึ่งจากการทดลองนั้นพบว่าสามารถเพิ่มอัตราการรอดให้ต้นกล้าสามารถเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 96