อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

"บึงแบนตาโพ"แก้มลิงคลองสามวา พัฒนาพื้นที่แก้สารพัดปัญหาน้ำ

สำนักเขตคลองสามวา พัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำเสียจากการท่วมขัง และไม่มีพื้นที่ออกกำลังกายของชาวชุมชน ด้วยการปรับปรุงบึงเก่ารกร้าง ตื้นเขิน ให้เป็นแก้มลิง และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจและความประทับใจในคุณภาพการให้บริการ โดยแต่ละสำนักงานเขตก็จะดำเนินโครงการ Best Service ของสำนักงานเขตเพื่อให้บริการประชาชน พัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน

ที่ผ่านมา สำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการชุมชน 2 ชุมชน คือ ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนรุ่งเรือง 1 ว่า หลังจากประชุมชาวบ้านในชุมชนพบว่าปัญหาที่ต้องการให้สำนักงานเขตช่วยเหลือคือเรื่อง ปัญหาน้ำท่วม น้ำเสียจากการท่วมขัง และไม่มีพื้นที่ออกกำลังกาย สำนักงานเขตคลองสามวา จึงออกสำรวจพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จนพบบึงแบนตาโพ บริเวณถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง 14 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา มีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 1 งาน 46 ตร.ว. ซึ่งขณะสำรวจพบว่าบึงน้ำดังกล่าวไม่มีการดูแลบำรุงรักษา มีวัชพืช และขยะมูลฝอยจำนวนมาก อีกทั้งยังมีปัญหาน้ำเน่าเสีย เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สภาพบึงตื้นเขินไม่สามารถทำเป็นที่กักเก็บรองรับน้ำได้ จนกลายเป็นพื้นที่รกร้าง ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดจนเกิดผลกระทบแก่ประชาชนวงกว้างได้น.ส.อัญชนา บุญสุยา ผอ.เขตคลองสามวา กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวา จึงบูรณาการร่วมกับชุมชน หน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินโครงการ Best Service 2563 บึงแบนตาโพ Slow Life & Happy with People พร้อมจัดประชุมพูดคุย หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงปัญหา อุปสรรค ทิศทางการพัฒนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง มุ่งเน้นการดำเนินการตามศาสตร์พระราชา การมีส่วนร่วมของชุมชน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด

สำหรับการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงบึงแบนตาโพนั้น เป็นการปรับปรุงโดยไม่ใช้งบประมาณ อาทิ การดำเนินการขุดลอกบึงให้มีความลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ปรับปรุงทางกายภาพทัศนียภาพของบึง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างทางเดินรอบบึง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และหญ้าแฝก ป้องกันการทรุดตัวของตลิ่ง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยกังหันน้ำชัยพัฒนา ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มแสงสว่างป้องกันปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดในพื้นที่ผอ.เขตคลองสามวา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการปรับภูมิทัศน์บริเวณบึงแบนตาโพ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ใจกลางคลองสามวา ทั้งนี้ บึงแบนตาโพ เป็นสวนสาธารณะเปิด สำนักงานเขตจึงขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและช่วยกันดูแลความเรียบร้อย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32