อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

กทม.ชี้แจงประเด็นห้ามรถ6ล้อวิ่งเข้ากรุง เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นPM2.5

กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ชี้แจงประเด็นห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6ล้อขึ้นไป วิ่งเข้ากรุงเทพฯในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ระบุขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างพิจารณาออกประกาศ ยังไม่มีผลบังคับใช้ อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.05 น.


เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ศาลาว่าการ กทม.1 (เสาชิงช้า) นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม แถลงชี้แจงประเด็นคำสั่งห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ภายหลังมีการคัดค้านจากผู้ประกอบการขนส่งทางบกเนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงว่า กทม.ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามมาตรการหรือภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งมีผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ต.ค 63 และการประชุมครั้งที่ 2 วันที่  17 พ.ย. 63 โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามภารกิจที่ได้เสนอมา พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ กทม.เวียนแจ้งร่างแผนดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ศึกษาสัดส่วนการก่อปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อปี พ.ศ. 2561 พบว่า สาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ที่มีแหล่งกำเนิดหลักมาจากภาคการขนส่งทางถนน ที่มีการระบายฝุ่นละออง PM 2.5 มากที่สุดร้อยละ 72.5 (รถบรรทุก ร้อยละ 28 รถปิกอัพ ร้อยละ 21 รถยนต์นั่ง ร้อยละ 10 รถบัส ร้อยละ 7 รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 5 และรถตู้ ร้อยละ 1.5) รองลงมาได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 17 การเผาในที่โล่ง ร้อยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 5.5 

สำหรับประเด็นห้ามไม่ให้รถบรรทุกวิ่งเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงวิกฤติปัญหาฝุ่น PM2.5 รุนแรงตามระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63-สิ้นเดือน ก.พ.64 นั้นที่ประชุมได้เห็นชอบและมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร กำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในเขตพื้นที่ภายในของถนนวงรอบพื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ (ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก) โดยขอให้พิจารณาเพิ่มเติมห้ามเดินรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปในข้อบังคับดังกล่าวด้วย

รวมทั้งขอให้พิจารณาเพิ่มเติมข้อบังคับฯ โดยขอให้พิจารณาขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เข้ากรุงเทพฯจากถนนวงแหวนรัชดาภิเษก เป็นถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรดังกล่าว หากเรียบร้อยแล้วทางตำรวจจึงจะออกประกาศตามขั้นตอนและเมื่อออกประกาศถึงจะมีผลบังคับใช้

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบ กทม.จะหารือและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อไป โดยอาจเป็นในรูปแบบการจัดหาจุดพักรถที่เหมาะสมให้กับรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่ต้องจอดรอในช่วงเวลาที่มีคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจรนอกจากนี้ กทม.ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยบูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกรมควบคุมมลพิษ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองที่แหล่งกำเนิด ด้วยการเข้มงวดการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท รวมทั้งจะประสานงานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้คล่องตัว พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการมีส่วนร่วมลดปัญหามลพิษทางอากาศ กรณีพบเห็นรถยนต์ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน หรือการเผาในที่โล่งให้แจ้งสายด่วน กทม. 1555 เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นอกจากนี้ ยังได้กำชับหน่วยงานในสังกัด กทม.ร่วมปฏิบัติตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศ อาทิ การใช้รถส่งเอกสารร่วมกัน (Car Pool) การรณรงค์ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง การหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อมลพิษ เป็นต้น รวมถึงดำเนินการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ พร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเฝ้าระวังสุขภาพและวิธีป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แผ่นพับ ตลอดจนกำชับให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย.  


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    40%
  • ไม่เห็นด้วย
    60%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 119