อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

เปิดให้เข้าชมแล้วอาคารแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ บึงพระราม 9

ผู้ว่าฯ กทม. เปิดป้ายอาคารแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณะผู้บริหารและประชาชนโดยรอบ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระราม 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 63 ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น.

 
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่อาคารแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ บึงพระราม 9 เขตห้วยขวาง  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตห้วยขวาง กรมประมง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชน ร่วมพิธีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริว่า การใช้วิธีทางธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้น จำเป็นต้องใช้เครื่องเติมอากาศลงในน้ำ โดยทำเป็นสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) และมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 53 ไร่ ที่อยู่ติดกับคลองลาดพร้าวเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียพระราม 9 โดยเปิดเดินระบบและบำรุงรักษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2532 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองของกรุงเทพมหานคร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบบึงพระราม 9 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์และพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครจึงดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์โรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9 และปรับปรุงอาคารแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารแสดงพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ และปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระราม 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.63 และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมบึงพระราม 9 ให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะดวก และปลอดภัย สำหรับประชาชนผู้อาศัยในชุมชน และผู้ที่จะเข้าศึกษาดูงานในบึงพระราม 9

รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง ที่ให้ความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาน้ำจืด ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ใช้ในการจัดแสดงอาคารพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 ชนิด ในตู้ปลา 6 ตู้ ได้แก่ ปลาม้า ปลายี่สก ปลากระโห้ ปลาตะเพียนทอง ปลากระแหทอง ปลานิล และปลาแรด พร้อมทั้งจัดทำและจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย และการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติในวาระที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชน ในชุมชน นักเรียน นักศึกษา ทุกภาคส่วนราชการ และเอกชน เข้าชมนิทรรศการพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย และกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9 ในวันและเวลาราชการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอาคารแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น