อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ย้ำปชช.กลับจากพื้นที่เสี่ยงหลังสงกรานต์ เข้าระบบคัดกรองBKK COVID-19

ผู้ว่าฯ กทม. เน้นย้ำให้ประชาชนที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงเข้าระบบคัดกรอง BKK COVID-19 ส่วนหน่วยงานของ กทม. ให้พิจารณาการ Work from Home ของบุคลากร ตามนโยบายของรัฐบาล พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น.


เมื่อวันที่ 15 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กทม.มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับจากจังหวัดต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้เดินทางไปจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ให้ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านระบบคัดกรอง BKK COVID-19 ที่ เว็บไซต์ BKK COVID-19 https://bkkcovid19.bangkok.go.th/ ซึ่งเป็นระบบที่ กทม.จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูล ผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ โดยรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรคของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ประชาชนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาในการกรอกข้อมูลไม่นาน

โดยมีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสแกน QR CODE จากนั้นกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุเพศ และสัญชาติ จากนั้นกรอกข้อมูลการเดินทาง อาทิ เดินทางมาจากจังหวัดใด เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือผ่านไปจังหวัดอื่น ในกรณีเดินทางเข้า กทม. ระบุการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ระบุเขตและวันเดินทางกลับ พร้อมเหตุผลความจำเป็น จากนั้นแสดงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งหากระบบแจ้งว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ขอแนะนำให้สังเกตตัวเองอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กทม.จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุดเพื่อสอบสวนอาการ รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ไป SWAB ตามจุดนัดหมายที่สะดวกทันที หากผลตรวจเป็นผู้ติดเชื้อจะทำการรักษาตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์สายด่วนที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ สายด่วน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 0-2203-2393 หรือ 0-2203-2396 หรือ 0-2245-4964 และ 097 -046-7549 (ตลอด 24 ชั่วโมง)  สายด่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์โรค โควิด-19 ติดต่อศูนย์เอราวัณ กทม. 1646 แจ้งข้อมูลผู้ที่คาดว่าได้สัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 09-4386-0051 และสายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422

รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัตินตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A ประกอบด้วย D – Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing สวมหน้ากากหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T – Temperature Check ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T – Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ A – Application ติดตั้งและใช้แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด กทม.ยังได้พิจารณาสั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรของ กทม.ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนด (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในทุกกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกสถานที่ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ ให้บุคลากรงดเว้นการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง บุคลากรที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงให้กักกันตนเองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สาธารณะ รวมถึงให้หน่วยงานของ กทม.พิจารณาการเหลื่อมเวลาทำงาน จัดประชุม การเรียน การอบรม ในรูปแบบ Online เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค และให้มีการพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 เป็นอย่างน้อยตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น