อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

หาบเร่เฮ!กทม.ไฟเขียว ขยายเวลาพื้นที่ทำการค้าเป็น2ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกทม. มีมติเห็นชอบร่างประกาศพื้นที่ทำการค้าเป็น 2 ปี ขยับย่านบางลำพู เป็นพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 16.05 น.


ที่ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. ผู้บริหารสำนักเทศกิจ คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยในที่ประชุมได้หารือการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กทม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 ม.ค.63 และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 ก.พ.64 เนื่องจากกลุ่มผู้ค้าได้ร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ คณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องระยะเวลาทำการค้าคราวละ 1 ปี ซึ่งหากไม่ได้รับสิทธิการทำค้าขายต่อเนื่องจะไม่คุ้มกับการลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดผลกระทบต่อผู้ค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบร่างประกาศ กทม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (ฉบับที่ 3) ข้อ 10 เงื่อนไขการทำการค้า ให้ทำการค้าได้คราวละ 2 ปี ส่วนพื้นที่ใดมีความจำเป็นต้องทำการค้าต่อ ให้สำนักงานเขตทบทวนความเหมาะสม โดยเสนอผ่านคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ระดับเขต เพื่อเสนอคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม.พิจารณานอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พื้นที่บริเวณถนนไกรสีห์ ถนนตานี และถนนรามบุตรี เป็นพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านบางลำพู เนื่องจากเป็นย่านการค้าที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเยือนจำนวนมาก เป็นศูนย์รวมของร้านอาหารนานาชาติ ทั้งที่เป็นร้านประจำและร้านที่ขายริมถนน และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ยังผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งเพื่อให้การทำการค้าย่านถนนข้าวสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ วิถีชุมชน ภาพลักษณ์ของประเทศและของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประโยชน์สาธารณะในการสัญจรของประชาชน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    47%
  • ไม่เห็นด้วย
    53%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 87