อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

กทม.ออกประกาศฉบับใหม่ผ่อนคลายสถานที่เพิ่ม เริ่ม21มิ.ย.นี้

เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภท สามารถเปิดดำเนินการได้ อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 16.15 น.


เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ระบุว่า ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภท ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64 สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด ภายหลัง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามในประกาศเป็นที่เรียบร้อย พร้อมออกมาตรการแนบท้ายประกาศฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

โดยสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทสามารถเปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย 1. สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 2. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่น ประเภทบานาน่าโบ๊ต โดยจํากัดจํานวนผู้เล่นตามจํานวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่ สามารถเปิดให้บริการ ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด

3. ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม และหอศิลป์ 4. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ 5. ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยจํากัดจํานวนผู้นั่งบริโภคในร้าน เฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกินจํานวนร้อยละ 50 ของจํานวนที่นั่งปกติ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการ จัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคําแนะนํา และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด

6. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง หรือสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริการได้ ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม เมื่อได้มีการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด 7. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ

8. การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่าย อาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทําภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดําเนินการโดยจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 50 คน กรณีเกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ให้ขออนุญาตโดยยืนแผนการจัดงานและมาตรการ ควบคุมโรคต่อสํานักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน กรณีเกิน 500 คน ให้ขออนุญาตโดยยืนแผนการจัดงานและ มาตรการควบคุมโรคต่อสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยดําเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป.
 

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 42