อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

เขตป้อมปราบฯ แจงข้อเท็จจริงการรื้อถอนอาคารย่านสวนมะลิ

ผอ.เขตป้องปราบศัตรูพ่าย ชี้แจงข้อเท็จจริงการรื้อถอนอาคารย่านสวนมะลิ ภายหลังเจ้าของอาคารพาณิชย์ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ให้เขตพิจารณาทบทวนคำสั่งรื้อถอนอาคาร จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.05 น.


จากกรณีเจ้าของอาคารพาณิชย์ย่านสวนมะลิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมโดยขอให้สำนักงานเขตป้อมปราบฯ พิจารณาทบทวนคำสั่งรื้อถอนอาคาร เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะอาคารดังกล่าวสร้างมาพร้อมกับอาคารหลังอื่นในย่านนั้น และศาลฎีการะบุการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการออกโดยมิชอบนั้น

นายยุทธนา ป่าไม้ ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวว่า การรื้อถอนอาคารดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งศาลในคดี ของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งยืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นให้ปฏิบัติการรื้อถอนอาคาร มิใช่กรณีประกาศรื้อถอนเฉพาะอาคารเพียงผู้เดียวเท่านั้น ส่วนกรณีศาลฎีการะบุเป็นคำสั่งโดยมิชอบ เป็นการพิจารณาออกคำสั่งคนละรายกัน ซึ่งศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของเจ้าของอาคารย่านสวนมะลิรายดังกล่าว

รวมถึงคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการบังคับการตามคำพิพากษาของศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้ไว้ว่า แม้คดีตามคำพิพากษาทั้งสองฉบับจะมีปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่ศาลทั้งสองต้องพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคารเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลทั้งสองใช้เป็นฐานในการพิจารณาพิพากษาคดีตามคำพิพากษาทั้งสองฉบับ ไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงเดียวกัน

เมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏแตกต่างกัน ผลของคดีจึงแตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริงที่ต่างกัน และเป็นการวินิจฉัยถึงคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นคนละฉบับ ซึ่งบังคับให้กระทำต่ออาคารและเจ้าของอาคารที่ต่างกัน ทั้งยังวินิจฉัยถึงการดัดแปลง ต่อเติมอาคารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแตกต่างกัน แม้เจ้าพนักงานผู้ต้องปฏิบัติตามผลคำพิพากษาจะเป็นคนเดียวกันและอาคารที่เกี่ยวข้องจะอยู่ติดกันก็ตาม

สำนักงานเขตป้อมปราบฯ จึงต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของทั้งสองศาล และสุดท้ายศาลปกครองกลางมีหมายแจ้งคำสั่งศาล ให้ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบฯ ดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายดังกล่าว หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ศาลจะพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 75/4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ต่อไป จึงเป็นเหตุให้สำนักงานเขตป้อมปราบฯ ต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารของผู้ร้องตามคำสั่งศาล.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 48