อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ปลัดกทม.ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รร.สังกัดกทม.

คณะผู้บริหาร กทม. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ พร้อมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ กทม. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.


ที่โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ซอยอ่อนนุช 39 เขตสวนหลวง นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ พร้อมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ กทม. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา นางเรณู ซื่อสัตย์ ผอ.เขตสวนหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม

ปลัด กทม. กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมทราบว่าโรงเรียนสุเหร่าใหม่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 477 คน และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 On ได้แก่ Online On hand และ On School line โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในทุกระดับชั้น ซึ่งหากสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางโรงเรียนมีความพร้อมในทุกด้าน อาทิ การเตรียมหลักสูตรสอนต่อเนื่อง การจัดตารางเรียนและจำนวนชั่วโมงสอนให้ครบเนื้อหาตามหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาสำหรับ กทม.มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 437 โรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น ม.6 มีนักเรียนจำนวน 271,402 คน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 15,536 คน มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนวิถีใหม่ 5 On ได้แก่ Online On-Air On Hand On-Site และ On School Line แต่ปัจจุบันเนื่องจากกรุงเทพฯ อยู่ในพื้นที่การระบาดโรคโควิด-19 ระดับสีแดงเข้ม จึงงดจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ออกไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเบาบางลง ที่ผ่านมา กทม. โดยสำนักการศึกษา ร่วมกับ ผอ.สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด กทม. มีความพร้อมดูแลในทุก ๆ เรื่อง เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียน ดำเนินการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ในส่วนของการเรียนการสอน ครูมีการเตรียมพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยี บทเรียน และเทคนิคการสอน

ซึ่งภาพรวมของโรงเรียนสังกัด กทม.ค่อนข้างประสบความสำเร็จ เด็กนักเรียนให้ความสนใจเรียนรู้ผ่านการเรียน Online โดยอาศัยสื่อการสอนหนังสือเรียนต่าง ๆ แบบ On Hand ที่ให้ผู้ครองเข้ามารับด้วยวิธีการ Drive-through ซึ่งผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน สำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ไม่พร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ทางโรงเรียนได้ให้คุณครูลงพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ที่บ้าน เพื่อเข้าถึงเด็กนักเรียนทุกคน ให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทันกันส่วนในด้านการบริหารจัดการ กรณีที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือกรณีการสลับวันที่ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดหาอาหารเช้า และอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนรับประทานได้ กทม.ได้สนับสนุนค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้รับประทาน โดยจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา จนถึงระดับ ม.6 ในอัตรา 40 บาท/คน/วัน และสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ในกรณีจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สลับวันมาเรียน หรือเป็นวันหยุดราชการ-วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้ผู้ปกครองรับนมไปให้นักเรียนดื่มที่บ้านให้ครบ 130 วัน พร้อมจัดสรรค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน วัสดุการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย นอกจากนี้ กทม.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้าราชการครู ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด กทม.เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 35